Uutta Suomen Akatemian rahoitusehdot 11.8.2021-31.8.2022 -asiakirjassa

Elokuussa 2021-elokuussa 2022 avoinna olevissa Suomen Akatemian rahoitushauissa ja niiden perusteella tehtävissä rahoituspäätöksissä tullaan soveltamaan 26.5.2021 hyväksyttyjä rahoitusehtoja. Rahoitusehtoihin tehdyt muutokset perustuvat Suomen Akatemian hallituksen 19.4.2021 hyväksymään tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjaan. Voit tutustua kyseiseen Rahoitusehdot-asiakirjaan.

Muutoksia on tehty rahoitusehtojen osioihin 1.1, 3, 4, 5.3, 5.3.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 14, 14.1, 14.2, 15.1 ja Liite 1.

1.1 Rahoitusehtojen soveltamisala: tutkimusorganisaation määritelmä on selkiytetty.

3. Hankkeen perusedellytykset: ”Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen suorituspaikan yleiskustannuksiin ja ne voidaan vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi." 

4. Ulkomaisen tutkijan tutkimusvierailusta ja tutkimustyöstä Suomessa aiheutuvat kustannukset: Apurahojen mitoitusohjetta on päivitetty ja summia korotettu, esim. professorille 2 800–4 500 euroa/kk.

5.3 Julkaiseminen, aineistot ja avoin tiede: Tehty muutamia tarkentavia päivityksiä Avoin tiede- asioihin. Tämä ei vaikuta toimintatapoihin.

5.3.1 Vertaisarvioitujen artikkeleiden avoin saatavuus: ”Poikkeukselliselle lisenssin käytölle on pyydettävä erikseen lupa Suomen Akatemialta. Lupa pyydetään lähettämällä muutospyyntö Akatemialle rahoituspäätöksen lisätietona Akatemian verkkoasioinnissa.”

8.1 Yleisperiaatteet: ”Strategisen tutkimuksen hankkeiden edellytetään osallistuvan sekä oman tutkimusohjelmansa toimintaan että strategisen tutkimuksen yhteiseen vaikuttavuustoimintaan. Vaikuttavuutta edistäviä toimia ovat esim. yhteiset tilaisuudet, tietokoosteet ja politiikkasuositukset.”

8.2 Suomen Akatemian rahoituksella katettavat tutkimushankkeen kustannukset: ”tutkimuksen hyödyntämisen edistämiseen liittyviin kuluihin, mikäli ne eivät synny taloudellisessa toiminnassa.”

9.1 Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä: ”Jos akatemiatutkija saa vakinaisen professuurin tai vastaavan muun tehtävän, ei hänen tarvitse luopua akatemiatutkijan tehtävästään. Tämä edellyttää, että akatemiatutkija voi toteuttaa tutkimussuunnitelman mukaista tutkimusta rahoituskautensa loppuun eikä hän saa palkkaa toisesta tehtävästä (ellei Akatemia ole tehnyt päätöstä yhteisrahoitteisuudesta, ks. alla).”

9.2 Tutkijatohtorin tehtävä: vastaava ilmaisu kuin kohdassa 9.1

14 Raportointi: ”Tutkimuksen huippuyksikköohjelman, lippulaivaohjelman, tutkimusinfrastruktuurien sekä yliopistojen profiloitumisen vahvistamisen ja strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen raportoinnista Akatemia ohjeistaa erikseen”

14.1 Tutkimusraportointi: loppuraportti ja edistymisraportti

”Edellytyksenä Akatemiaan jätetyn tutkimusrahoitushakemuksen käsittelylle on, että hakija on toimittanut ohjeiden mukaisesti loppuraportit päättyneistä tai edistymisraportit käynnissä olevista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista. Tätä edellytystä ei sovelleta, kun henkilö toimii rahoitushakemuksen vastuuhenkilönä rahoitusmuodossa, jossa rahoituksen hakijana on organisaatio.”

14.2 Tilintarkastuskertomus: Strategisen tutkimuksen neuvoston EU-vastinrahoitus ei ole tilintarkastuksen piirissä.

15.1 Ennakot: Ennakkoa voidaan maksaa myös infrastruktuurirahoituksessa.

Liite 1: Ohjeet rahoituspäätösten muutoshakemusten tekemiseen 2. Rahoituskauden pidentäminen:

”Edellytyksenä on lähtökohtaisesti, ettei tutkijalle ole otettu sijaista ja henkilö palaa työskentelemään saman rahoituspäätöksen hankkeeseen”

”Rahoituskauden pidentäminen voi vaikuttaa uuden rahoituksen myöntämiseen. Tarkista asia ko. hakuilmoituksesta.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?