Företagssamarbete

ACCC – Atmosfär- och klimatkompetenscentret

ACCC-flaggskeppet erbjuder många olika möjligheter för samarbete, allt från klimatteknik och utveckling av mätinstrument till nya datadrivna tjänster för företag och konsumenter. Flaggskeppet har för närvarande 40 partner, varav 19 företag och bland annat affärsnätverket Climate Leadership Coalition (CLC). Bland de berörda företagen finns t.ex. Neste, UPM, Finnair, Deloitte, KPMG, Valio, S-Gruppen, Vaisala, St1 och Wärtsilä. Företagen deltar i så kallade boost-projekt vars syfte är att sömlöst överföra den information som produceras i flaggskeppet till praktiska åtgärder och lösningar. Ett exempel är två globala revisionsföretag (Deloitte och KPMG) som deltar i flaggskeppssamarbetet. Här strävar man särskilt efter att kunna förutsäga och verifiera klimatåtgärdernas inverkan på det praktiska näringslivet, på hållbara investeringar och på omvandlingen av olika branscher.

PREIN – Flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik

Fotoniken är viktig inom många sektorer, från medicin till datakommunikation och digitalisering, från industri till transport och konsumentapplikationer. I PREIN-flaggskeppet har man fokuserat på applikationer som är viktiga för framtiden, såsom LiDAR, optiska sensorer och solceller. När man lyssnar på näringslivet söks också nya applikationsområden, såsom medicin, farmaci, AR/VR, optisk kommunikation och beräkning. Flaggskeppets affärspartner täcker hela sortimentet av företag, från finländska storföretag på traditionella industribranscher (t.ex. skogs-, pappers- och metallindustri) till ledande high-techbolag i sina egna branscher. Fotonikens startupbolag är livliga och framgångsrika: flera startupbolag har redan växt och blivit lönsamma företag. I samarbetet deltar också Photonics Finland, en organisation som når forskningsorganisationerna i ämnet i Finland och även hela fotonikbranschen – mer än 80 medlemsföretag.

iCAN - Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård

iCAN-flaggskeppet har som mål att åstadkomma forskningsmässiga genombrott för att förbättra individualiserad cancerbehandling. Mejlans campus ackrediterades Nordens första OECI-cancercenter och den höga kvaliteten på behandling och forskning har även möjliggjort en mångsidig innovationsverksamhet och ett varierande affärssamarbete. Kliniska undersökningar kring precisionsmedicin genomförs särskilt inom ramen för HUS Cancercentrum, och diagnostik och digitala hälsotillämpningar genomförs inom ramen för cancerforskningsprogrammen vid Helsingfors universitet, Institutet för molekylär medicin i Finland och forskningsdrivna företag. I denna miljö utvecklas iCANs kompetenskluster med befintliga och nya partner, som till exempel Valo Tx som utvecklar immunonkologiska behandlingar och VEIL.ai som är specialiserad på anonymisering av data. ICANs viktigaste affärssamarbete anknyter till ett storskaligt projekt som avser många olika typer av cancer. Affärssamarbetet strävar efter en investering på sex miljoner euro, som tillsammans med flaggskeppsfinansieringen möjliggör en tillräcklig bredd på samarbetsprojektet som syftar till att analysera 5 000 cancerformer under 2021–2022.

InFLAMES – Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt

InFLAMES-flaggskeppet är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskepp och fungerar som spjutspets i det regionala ekosystemet som bland annat omfattar Egentliga Finlands sjukhusdistrikt, Turku Science Park och flera företag inom branschen. InFLAMES-flaggskeppet strävar efter genombrott inom läkemedelsutveckling, diagnostik och individanpassad medicin genom att locka inhemska och internationella framstående forskare och företag som samarbetspartners. Flaggskeppet syftar till att göra immunologisk expertis och lokala innovationer tillgängliga för företag och att vara en drivkraft för den nya inhemska läkemedelsindustrin och få ett större fotfäste i immunologisk läkemedelsutveckling internationellt. InFLAMES-flaggskeppet har 24 samarbetspartner inklusive framgångsrika Spin-off-bolag som Forendo Pharma, Kaivogen och Faron Pharmaceuticals och har nära samarbeten främst gällande prekliniska och kliniska test med stora läkemedelsbolag såsom Orion, Roche, Novartis och MSD.

UNITE – Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner

UNITE-flaggskeppet syftar till att göra Finland ledande när det gäller att utnyttja och tillämpa kunskap om skogsbaserad bioekonomi, precisionsskogsinformation och spelifiering. Flaggskeppets bransch erbjuder möjligheter till en helt ny typ av affärsverksamhet, till exempel inom turism, lärande och arbete i spelifierade skogsmiljöer. Det finns också möjligheter till en mer lönsam affärsverksamhet inom skogsbruk och -industri. Möjliggörare är bland annat ett beslutsfattande som baserar sig på mer exakt och mångsidig information, samt en effektivare avverkning och hantering av virkesanskaffning. UNITE har ett starkt ekosystem med affärspartnerna inom skogsbruk, industri och spelbranschen. Bland affärspartnerna finns till exempel Metsäteho Oy (utveckling av virkesanskaffning och träproduktionsverksamhet), Arbonaut Oy (utveckling av geodatalösningar inom naturresurssektorn) och Metsähallitus Metsätalous Oy (virkesproduktion, tillräckliga skogsresurser, säkerställandet av biologisk mångfald, förutsättningar för rekreationsanvändning och klimatsmart skogsbruk i multifunktionella statliga skogar).

FCAI – Finländska flaggskeppet för centret för artificiell intelligens

FCAI-flaggskeppet har som mål att skapa nya metoder för artificiell intelligens och främja deras användning i näringslivet på ett etiskt och hållbart sätt. FCAI har bildat ett nätverk av affärspartner som består av 20 ledande företag verksamma i Finland, däribland Astra Zeneca, Cargotec, Neste, Nokia, NVIDIA och Saab. Företagen har ett nära samarbete med FCAI:s forskare i bland annat multilaterala FoU-projekt och bilateral uppdragsforskning. Utöver partnerskapsnätverket har FCAI cirka 200 ekosystempartner som genom FCAI har tillgång till de senaste resultaten inom finländsk forskning om artificiell intelligens. Dessutom har FCAI inlett ett samarbete med finska Artificial Intelligence Accelerator och Analytics+-affärsnätverket, samt med medlemsföretag inom Teknologiindustrin och Energiindustrin i jakten på nya mål för att utnyttja artificiell intelligens. Exempel på samarbetsresultat är bland annat den finskspråkiga taligenkänningslösningen som utvecklats tillsammans med Elisa, nervkanalens lokaliseringsalgoritm som utvecklats med Planmeca och verktyget för att förutspå elproduktionskapaciteten för Fingrid.

INVEST – Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället

INVEST-flaggskeppets affärssamarbete gäller implementeringen av flaggskeppets digitala lösningar för interventionsprogrammen (t.ex. KiVa Skola®, Voimaperheet®) som grundar sig på forskningsbaserad kunskap. Med hjälp av digitala lösningar kan interventionsprogrammen skalas i större utsträckning och på så sätt kan interventionsprogrammen stödja ett större antal barn, barnfamiljer och ungdomar. Bland annat Sofokus Oy, Geniem Oy och A1 Media Oy har varit långvariga partner i byggandet av digitala lösningar. KiVa Skola® som hör till flaggskeppet idkar utöver samarbete, även näringsverksamhet. I Finland kan antingen enskilda skolor delta med en läsårsavgift (mer än 900 skolor deltar) eller så kan kommunerna införa KiVa Skola®-programmet genom en kommunlicens. KiVa Skola®-programmets internationella spridning baserar sig på en licenspartnermodell där licenspartnern förvärvar rätten att distribuera KiVa-antimobbningsprogrammet. En del av licenspartnerna är företag. För närvarande är KiVa Skola®-programmet verksamt inte bara i Finland utan även i Sverige, Estland, Belgien, Holland, Irland, Storbritannien, Italien, Spanien, Nya Zeeland och Chile. De internationella partnerna finns på KiVa Skolas webbplats.

6G – Flaggskeppet för trådlös teknik

6G-flaggskeppet stöder företag i att slutföra 5G-telekommunikationsstandarden och att göra produkter och tjänster trådlösa och rörliga när man går mot införandet av 6G runt år 2030. Samarbetsformerna omfattar riktade forskningsprojekt, samutveckling av testplattformar och testmiljöer samt öppen innovation i temaevenemang. Omkring 150 företag har varit involverade i flaggskeppets arbete, varav nästan 100 som finansiärer. Mer än 70 nya inhemska affärspartner deltar i flaggskeppets FoUoI-verksamhet. Cirka 80 % av de överförda forskningsresultaten (t.ex. prototyper, koder och programvaror) har gjorts tillgängliga för företag som är verksamma i Finland. De viktigaste samutvecklingsföretagen är Nokia, Keysight Technologies och InterDigital (medskapar-status). Ur Nokias synvinkel fungerar 6G-flaggskeppet som ett paraply för gemensamma forskningsteman, med fokus på bl.a. 5G-radiosystemkoncept och ämnen under utveckling, såsom verksamhet på höga mm-våglängder och mycket exakta positioneringsmetoder. Ett annat exempel på samutvecklare är Keysight Technologies som är både involverad i den långsiktiga 6G-forskningen och utvecklingen av testning och mätinstrument där de särskilt använder sig av 5G-testnätverket.

FinnCERES – Flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning

FinnCERES-flaggskeppet främjar diskussioner om hållbara lösningar och söker nya biobaserade materiallösningar för framtida innovationer. För att öka användningen av biobaserade material bedrivs forskningen inom nya tillämpningsområden (bl.a. filter, elektronik, energilagring) och kompletterar tillämpningsområden som textil, förpackning och biokomposit. Så stöds förnyelsen av skogsindustrin och utökas tillämpningarna av biomaterial i olika värdekedjor. FinnCERES håller på och skapar ett ekosystem för bioekonomin i Finland, särskilt för att utnyttja skogsbiomassa som produkter med högt mervärde. Förutom FinnCERES verkar FoU-programmet ExpandFibre, infrastrukturen Bioekonomi och många företag i branschen på detta område.

GeneCellNano – Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar

GeneCellNano-flaggskeppet utvecklar nya biologiska läkemedel eller så kallade ATMP-preparat, biomarkörer och diagnostik för att behandla allmänna kroniska sjukdomar. I samarbetet deltar cirka 30 inhemska och utländska företag som deltar i flaggskeppet på olika sätt, bland annat i form av informationsutbyte, partnerskap eller sponsring. Samarbetet mellan de akademiska forskargrupperna och företagen bidrar bland annat till att identifiera biologiska läkemedels produktionstekniker och behoven av diagnostik. Samarbetet erbjuder företagen en utsiktsplats för senaste forskningsdata och gör det lättare för framtida experter med doktorsutbildning att hitta tjänster i företag, samt ger tillgång till stora nätverk både nationellt och i EU, USA och Japan. Flaggskeppets viktigaste affärspartner är Orion Pharma, FinVector, Modulight, Santen, Bayer, UPM Biomedicals, Blodtjänst, KCT samt FKD Therapies.

Beskrivningar uppdaterade i januari 2021.

Har du frågor eller synpunkter?