Yritysyhteistyö

ACCC – Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus

ACCC-lippulaivan yritysyhteistyön mahdollisuudet ovat moninaiset aina ilmastoteknologioista ja mittalaitteiden kehittämisestä uusiin yrityksille ja kuluttajille suunnattaviin datalähtöisiin palveluihin. Lippulaivan yhteistyössä on tällä hetkellä 40 partneria, joista yrityksiä on 19 ja lisäksi mm. Climate Leadership Coalition (CLC). Mukana yrityksistä ovat mm. Neste, UPM, Finnair, Deloite, KPMG, Valio, S-ryhmä, Vaisala, St1 ja Wärtsilä. Yritykset ovat mukana ns. boost-projekteissa, joiden tarkoituksena on siirtää saumattomasti lippulaivassa tuotettava tieto käytännön toimenpiteisiin ja ratkaisuihin. Esimerkkinä mainittakoon kahden globaalin tilintarkastusyhteisön (Deloitte ja KPMG) osallistuminen lippulaivayhteistyöhön. Tällä haetaan erityisesti ennakoitavuutta ja todennettavuutta ilmastotoimien vaikutuksista käytännön yrityselämään, kestäviin investointeihin ja eri toimialojen transfromaatioon.

PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

Fotoniikka on merkittävä monilla sek­toreilla lääketieteestä tietoliikenteeseen ja digitalisaatioon, teollisuudesta liikenteeseen ja ku­lut­ta­jasovelluksiin.  PREIN-lippulaivassa on keskitytty tulevaisuuden kan­nalta merkittäviin sovelluksiin, kuten LiDARit, optiset sensorit ja aurinkokennot. Yritysmaailmaa kuun­nellen etsitään myös uusia sovellusalueita, kuten lääketiede, farmasia, AR/VR, optinen tieto­lii­ken­ne ja laskenta. Lippulaivan yrityskumppanit kattavat koko kirjon suomalaisista suuryrityksistä perinteisillä teollisuuden aloilla (esimerkiksi metsä-, paperi- ja metalliteollisuus) johtaviin high-tech-yrityksiin omilla sek­to­reil­laan. Fotoniikan startup-toiminta on vilkasta ja menestyksekästä: useat start­upit ovat jo kasvaneet kannattaviksi yrityksiksi. Yhteistyössä on mukana myös Photonics Finland -järjestö, joka tavoittaa aihealueen tutkimusorganisaatiot Suomessa ja myös ko­ko fotoniikan yrityskentän – yli 80 jäsenyritystä.

iCAN - Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva

iCAN-lippulaiva tavoittelee tutkimuksen läpimurtoja yksilöllistetyn syövänhoidon parantamiseksi. Meilahden kampus sai Pohjoismaiden ensimmäisen OECI-syöpäkeskusakkreditaation ja hoidon ja tutkimuksen korkea laatu on myös mahdollistanut monipuolisen innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön. Kliinisiä täsmälääketutkimuksia tehdään erityisesti HUS Syöpäkeskuksen puitteissa ja diagnostiikkaa ja digiterveyden sovelluksia Helsingin yliopiston syövän tutkimusohjelmien, molekyylilääketieteen instituutin ja tutkimuslähtöisten yritysten puitteissa. Tässä ympäristössä iCAN osaamiskeskittymä kehittyy nykyisten ja uusien partnerien myötä, esimerkkeinä immuno-onkologisia hoitoja kehittävä Valo Tx ja datan anonymisointiin erikoistunut VEIL.ai. iCANin merkittävin yritysyhteistyö liittyy laajaan monia syöpätyyppejä koskevaan hankkeeseen. Yritysyhteistyöllä tavoitellaan kuuden miljoonan euron investointia, joka yhdessä lippulaivarahoituksen kanssa mahdollistaa riittävän laajuuden yhteistyöhankkeelle, jossa pyritään 5000 syövän analysointiin vuosina 2021–22.

InFLAMES – Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina

InFLAMES-lippulaiva on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen ja se toimii keihäänkärkenä alueellisessa ekosysteemissä, johon kuuluvat mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku Science Park ja useat alan yritykset. InFLAMES-lippulaiva tavoittelee läpimurtoja lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla houkutellen kotimaisia ja kansainvälisiä huippututkijoita sekä yrityksiä yhteistyökumppaneikseen. Lippulaivan tavoitteena on saada immunologinen asiantuntijuus ja paikalliset innovaatiot liike-elämän käyttöön ja olla kotimaan uuden lääketeollisuuden ajuri saaden kansainvälisesti isompi jalansija immunologisessa lääkekehityksessä. InFLAMES-lippulaivalla on 24 yritysyhteistyökumppania sisältäen menestyneitä Spin-off yrityksiä kuten Forendo Pharma, Kaivogen ja Faron Pharmaceuticals ja sillä on tiivistä lähinnä pre-kliinisiin ja kliinisiin kokeisiin liittyvää yhteistyötä isojen lääkeyrityskumppanien kanssa kuten Orion, Roche, Novartis ja MSD.

UNITE – Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia

UNITE-lippulaivan tavoitteena on tehdä Suomi johtavaksi metsäpohjaisen biotalouden osaamisen, täsmämetsätiedon ja pelillistämisen hyödyntäjäksi ja soveltajaksi. Lippulaivan toimiala tarjoaa mahdollisuuksia aivan uudenlaiselle liiketoiminnalle esimerkiksi pelillistetyissä metsäympäristöissä tapahtuvassa matkailussa, oppimisessa ja työnteossa. Mahdollisuuksia on myös kannattavammalle liiketoiminnalle metsätaloudessa ja -teollisuudessa. Mahdollistajina ovat mm. tarkempaan ja monipuolisempaan tietoon pohjautuva päätöksenteko sekä tehokkaampi puunkorjuu ja puunhankinnan johtaminen. UNITE:lla on vahva ekosysteemi metsätalouden- ja teollisuuden sekä peliteollisuuden yrityskumppaneiden kanssa. Esimerkkejä yrityskumppaneista ovat Metsäteho Oy (puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittäminen), Arbonaut Oy (luonnonvara-alan paikkatietoratkaisujen kehittäminen) ja Metsähallitus Metsätalous Oy (puuntuotanto, metsävarojen riittävyys, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, virkistyskäytön edellytykset ja ilmastoviisas metsätalous valtion monikäyttömetsissä).

FCAI – Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva

FCAI-lippulaivan tavoitteena on luoda uudenlaisia tekoälymenetelmiä ja edistää niiden hyödyntämistä elinkeinoelämässä eettisellä ja kestävällä tavalla. FCAI on muodostanut yrityskumppaniverkoston, johon kuuluu 20 johtavaa Suomessa toimivaa yritystä, mm. Astra Zeneca, Cargotec, Neste, Nokia, NVIDIA ja Saab. Tritykset tekevät tiivistä yhteistyötä FCAI:n tutkijoiden kanssa mm. monenkeskisissä tk-projekteissa ja kahdenkeskisessä tilaustutkimuksessa. Kumppanuusverkoston lisäksi FCAI:lla on n. 200 ekosysteemipartneria, joilla on pääsy FCAI:n kautta suomalaisen tekoälytutkimuksen uusimpiin tuloksiin. Lisäksi FCAI on aloittanut yhteistyön Suomen tekoälykiihdyttämön ja Analytics+ -yritysverkoston sekä Teknologiateollisuuden ja Energiateollisuuden jäsenyritysten kanssa etsien uusia kohteita tekoälyn hyödyntämiseksi. Esimerkkejä yhteistyön tuloksista ovat mm. Elisan kanssa kehitetty suomenkielinen puheentunnistusratkaisu, Planmecan kanssa kehitetty hermokanavan paikannusalgoritmi ja Fingridille tehty sähkön tuotantokapasiteetin ennustustyökalu.

INVEST – Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva

INVEST-lippulaivan yritysyhteistyö liittyy lippulaivan tutkittuun tietoon perustuvien interventio-ohjelmien (esim. KiVa Koulu®, Voimaperheet®) digitaalisten ratkaisujen toteutukseen. Digitaalisilla ratkaisuilla interventio-ohjelmia pystytään skaalaamaan laajemmin, ja näin interventio-ohjelmilla pystytään tukemaan suurempaa joukkoa lapsia, lapsiperheitä ja nuoria. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita digitaalisten ratkaisujen rakentamisessa ovat olleet mm. Sofokus Oy, Geniem Oy ja A1 Media Oy. Yhteistyön lisäksi lippulaivaan kuuluva KiVa Koulu® tekee elinkeinotoimintaa. Kotimaassa joko yksittäiset koulut voivat olla mukana lukuvuosimaksulla (mukana yli 900 koulua) tai sitten kunnat voivat ottaa KiVa Koulu® -ohjelman käyttöön kuntalisenssin avulla. KiVa Koulu® -ohjelman kansainvälinen levitys perustuu lisenssipartnerimalliin, jossa lisenssipartneri ostaa oikeuden jakaa KiVa antibullying program –ohjelmaa. Osa lisenssipartnereista on yrityksiä. Tällä hetkellä KiVa Koulu®-ohjelma toimii Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Virossa, Belgiassa, Hollannissa, Irlannissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Italiassa, Espanjassa, Uudessa-Seelannissa ja Chilessä. Kansainväliset partnerit löytyvät KiVa Koulun verkkosivuilta.

6G - Langattomien verkkoteknologioiden lippulaiva

6G-lippulaiva tukee yrityksiä 5G-tietoliikennestandardin viimeistelyssä sekä langattomuuden ja liikkuvuuden tuomisessa tuotteisiin ja palveluihin suunnattaessa kohti 6G:n käyttöönottoa noin vuonna 2030. Yhteistyömuotoja ovat kohdennetut tutkimusprojektit, testialustojen ja -ympäristöjen yhteiskehittäminen sekä avoin innovointi teemoitetuissa tapahtumissa. Lippulaivan työssä on ollut osallisena noin 150 yritystä, joista lähes 100 rahoittajina. Yli 70 uutta kotimaista yrityskumppania osallistuu lippulaivan T&K&I-toimintaan. Noin 80% siirretyistä tutkimustuloksista (esim. prototyypit, koodit ja ohjelmistot) on annettu hyödynnettäviksi Suomessa toimiville yrityksille. Merkittävimmät yhteiskehittäjäyritykset ovat Nokia, Keysight Technologies ja InterDigital (co-creator –status). Nokian näkökulmasta 6G-Lippulaiva toimii sateenvarjona yhteisille tutkimusteemoille, keskittyen mm. 5G-radiojärjestelmäkonsepteihin ja kehittyviin aiheisiin kuten toimintaan korkeilla mm-aaltotaajuuksilla ja erittäin tarkkoihin paikannusmenetelmiin. Toinen esimerkki yhteiskehittäjästä on Keysight Technologies, joka on mukana sekä pitkän tähtäimen 6G-tutkimuksessa, että testaus- ja mittalaitekehityksessään, jossa he hyödyntävät erityisesti 5G-testiverkkoa.

FinnCERES – Materiaalien biotalouden lippulaiva

FinnCERES-lippulaiva edistää kestäviin ratkaisuihin liittyvää keskustelua ja etsii uusia biopohjaisia materiaaliratkaisuja tulevaisuuden innovaatioihin. Tutkimusta tehdään biopohjaisten materiaalien käytön laajentamiseksi uusilla sovellusalueilla (mm. suodattimet, elektroniikka, energian varastointi) täydentäen tekstiili-, pakkaus- ja biokomposiitti-sovellusalueita. Näin tuetaan metsäteollisuuden uudistumista, sekä laajennetaan biomateriaalien sovelluksia erilaisissa arvoketjuissa. FinnCERES on luomassa Suomeen biotalouden ekosysteemiä, erityisesti metsäbiomassan hyödyntämiseksi korkean jalostusarvon tuotteiksi. Tässä kentässä toimivat FinnCERESin lisäksi ExpandFibre-veturiyritys, Biotalous-infrastruktuuri ja lukuisat alan yritykset.

GeneCellNano - Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa

GeneCellNano-lippulaiva kehittää uusia biologisia lääkkeitä eli niin sanottuja ATMP-valmisteita, biomarkkereita ja diagnostiikkaa yleisten kroonisten sairauksien hoitoon. Yhteistyössä on mukana noin 30 kotimaista ja ulkomaista yritystä, jotka osallistuvat lippulaivaan eri tavoin, mm. tiedonvaihdon, kumppanuuden tai sponsoroinnin muodossa. Yhteistyö akateemisten tutkimusryhmien ja yritysten välillä edesauttaa mm. biologisten lääkkeiden tuotantotekniikoiden ja diagnostiikan tarpeiden tunnistamista. Yrityksille yhteistyö tarjoaa näköalapaikan uusimpaan tutkimustietoon ja helpottaa tohtorinkoulutuksen saaneiden tulevaisuuden osaajien löytämistä yritysten palvelukseen, sekä avaa pääsyn laajoihin verkostoihin sekä kansallisesti että EU:ssa, USA:ssa ja Japanissa. Lippulaivan tärkeimpiä yrityskumppaneita ovat Orion Pharma, FinVector, Modulight, Santen, Bayer, UPM Biomedicals, Veripalvelu, KCT sekä FKD Therapies.

Kuvaukset päivitetty tammikuussa 2021

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?