UNITE – Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner

Flaggskeppet UNITE utnyttjar ny teknik för att bestämma skogsekosystemets struktur och funktion samt producerar smidiga metoder för förädling av information utifrån skogsbaserad data. Ett ytterligare mål är att utveckla prognostiseringen av skogsbruket och beslutsstödet med flera kriterier samt hanteringen av geografisk information och osäkerhetsfaktorer i skogsberäkningar. Flaggskeppets forskare ska utnyttja spelbaserade former av interaktion mellan natur, människa och maskin både i den reella världen och i virtuella miljöer. Genom spelifiering effektiviseras bland annat virkesanskaffningen som helhet och användningen av naturen för rekreation främjas samtidigt som man tryggar en hållbar användning av skogarna.

I flaggskeppet deltar ledande forskningsgrupper inom skogsvetenskap, geografisk information och sensorutveckling samt spelifiering. Genom högklassig forskning och samarbete med företag, sammanslutningar och vetenskapliga partner ska flaggskeppet ta fram information som kan hjälpa samhällen, industrin och medborgare att anpassa sig till förändringar i ekosystem, näringsliv och socialt umgänge. Genom samarbetet främjas förverkligandet av ett biosamhälle så att vår livsstil vilar på en hållbar grund och möjliggör ett gott och betydelsefullt liv för kommande generationer.

  • Direktör: professor Heli Peltola, Östra Finlands universitet
  • Antal forskare: ca 150
  • Värdorganisationer: Östra Finlands universitet, Geodatacentralen, Tammerfors universitet och Naturresursinstitutet
  • Webbplatsen för UNITE Flagship
  • X: @UNITEflagship
  • E-postadress: uniteflagship(at)nls.fi

Har du frågor eller synpunkter?