BioFuture2025 (2017-2025)

BioFuture2025 ska vaska fram de bästa idéerna och nya möjligheter för forskning som öppnar nya utvecklingslinjer för bioekonomi. Målet är att övergå till en ekonomi som bygger på biobaserade lösningar och stävjar klimatförändringen och överförbrukningen av naturresurser.

En ekonomi som är baserad på biologisk energi och kan bidra till att stävja klimatförändringen och rovdriften på naturresurser växer sig starkare vid sidan av den på fossila bränslen baserade ekonomin. Förändringen har samhälleliga och kulturella konsekvenser. För att bioekonomiska lösningar ska vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara måste de åtnjuta allmän acceptans. En lyckad övergång till ett bioekonomiskt samhälle kräver stark växelverkan mellan företagsvärlden, myndigheter och civilsamhället under själva förändringsprocessen.

Målet för akademiprogrammet BioFuture2025 är att stödja bygget av en ny kunskapsbas och genom förnyande av vetenskapen främja betydande vetenskapliga uppslag och genombrott. Programmet ska vaska fram idéer och nya möjligheter och gynna forskning som språngartat öppnar nya bioekonomiska utvecklingslinjer. Målet är att lotsa den finländska forskningen till den internationella toppen genom finansiering av ambitiös och djärv forskning där även risktagning är tillåten.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn 0295 335 136
  • planerare Sanna Hytönen, tfn 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?