Vad grundar sig finansieringsbesluten på?

I enlighet med vår strategi finansierar vi högklassig, ansvarsfull och effektfull forskning inom samtliga vetenskapsgrenar. Vi stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa.

Rådet för strategisk forskning finansierar lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. De projekt som RSF finansierar ska vara samhälleligt relevanta och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med samhället under hela finansieringsperioden.

Beredningen av finansieringsbeslut följer grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut, som Akademins styrelse godkänner årligen. RSF har beslutat att följa Finlands Akademis kriterier för finansieringsbeslut, utom i den mån RSF:s principer skiljer sig från Akademins kriterier.

Förtroendeorganen har också egna kriterier och riktlinjer om finansieringsbeslut, till exempel gällande viktningen mellan bidragsformer, som beaktas vid beredningen av finansieringsbeslut. Dessa kriterier och riktlinjer publiceras på Akademins webbplats före utlysningar öppnas.

Akademins förtroendeorgan fattar finansieringsbesluten på basis av utlåtandena från den internationella kollegiala granskningen, rangordningen av ansökningarna (gäller inte RSF:s beslut), Akademins forskningspolitiska mål och organens egna riktlinjer. Ett förtroendeorgan behåller beslutanderätten när det gäller själva finansieringsbeslutet (bifall eller avslag) oberoende av panelernas rangordningar. Finansieringsbeslutet innehåller en beslutsmotivering.

Vi utgår från att det finansierade projektet gynnar finländsk forskning, det finländska samhället och internationellt samarbete. Hos ambitiösa forskningsprojekt som eftersträvar nya genombrott finns alltid en viss risk för att misslyckas. Risken förhindrar inte ett positivt beslut. Vår avsikt är att vara medveten om dessa risker men att samtidigt erbjuda möjligheter till vetenskapliga genombrott och stärka forskningens och vetenskapens förmåga till förnyelse.

Akademins forskningspolitiska mål

Några av våra forskningspolitiska mål som beaktas vid beslutsfattandet:

 • främjande av forskningens internationella karaktär
 • vetenskaplig förnyelse
 • främjande av mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning
 • särskilda mäl inom akademiprogram (gäller vid finansieringsbeslut inom akademiprogrammet)
 • främjande av den yngre forskargenerationens och kvinnornas forskarkarriärer
 • främjande av ansvarsfull vetenskap
  • god vetenskaplig praxis (t.ex. ändamålsenlig behandling av forskningsetiska frågor)
  • beaktande av immateriella rättigheter
  • främjande av jämställdhet mellan könen och likabehandling
  • genomförande och främjande av öppen vetenskap
  • beaktande av principer för hållbar utveckling
  • beaktande av ansvarsfull utvärdering av forskare
 • forskningens vidare genomslag
  • främjande av forskningsrönens utnyttjande
  • främjande av forskning med anknytning till innovation
 • genomförande av mer omfattande forskningshelheter
 • stödjande av spetsforskningsenheter.

När vi bereder och fattar finansieringsbeslut, kan vi även beakta följande faktorer:

 • ansvariga projektledarens kunskap och erfarenhet av projektledning
 • projektledarens och forskargruppens förmåga att förvalta forskningsmedel
 • projektforskarnas nära anknytning till den finländska forskargemenskapen
 • att förtroendet för opartiskheten eller oberoendet i Akademins verksamhet äventyras.

Har du frågor eller synpunkter?