Sekretess

Om offentligheten av dokument och information stadgas i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt lagen är bl.a. planskisser, forskningsplaner, abstrakt, progressrapporter och expertutlåtanden i princip sekretessbelagda handlingar. Samtliga handlingar som gäller utlysningar ska således behandlas och förvaras omsorgsfullt och konfidentiellt.

Tystnadsplikt innebär t.ex. ett förbud att avslöja sekretessbelagda uppgifter. Tystnadsplikten gäller personer med ett anställningsförhållande till Finlands Akademi samt Akademins förtroendevalda personer. Om sekretessen av ett dokument eller en uppgift inte har gått ut fortsätter tystnadsplikten även efter att anställningsförhållandet eller perioden som förtroendevald har upphört.

Bedömarna förbinder sig till sekretess när de arbetar som bedömare. En bedömare får inte lämna ut någon information om utlysningshandlingar och expertutlåtanden till utomstående och inte heller använda sekretessbelagda uppgifter från dem för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. I tystnadsplikten ingår informationen om att bedömaren är med om att bedöma en viss forskares forskningsplan. Efter att utvärderingsarbetet är klart ska samtliga utlysningshandlingar och eventuella kopior förstöras. Tystnadsplikten fortsätter även efter att bedömningsprocessen nått sitt slut.

Efter att finansieringsbesluten har fattats publicerar Akademin en lista över namn, titlar och organisationer av de experter som anlitats i bedömningen (med deras samtycke). Efter att finansieringsbeslutet har fattats får också de sökande en slutlig bedömning på sin egen forskningsplan. Av den slutliga bedömningen framgår namnen på panelmedlemmarna eller de enskilda bedömarna.

Parten har rätt att få vetskap om ett sekretessbelagt dokument om det kan påverka eller kunde ha påverkat behandlingen av ärendet som gäller hen. På basis av det här har sökanden och bara sökanden rätt att få vetskap om ett expertutlåtande eller en bedömning som gäller hen. En part får inte för utomstående avslöja sekretessbelagda uppgifter som erhållits på basis av partens ställning som part och som gäller andra än parten själv.

Eventuella frågor om utlysningshandlingar och expertutlåtanden ska riktas till Akademins registratorskontor.

Har du frågor eller synpunkter?