Sekretess

Offentlighet av dokumenten och uppgifter stadgas i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt lagen är bl.a. planskisser, forskningsplaner, abstrakt, progressrapporter och expertutlåtanden sekretessbelagda handlingar. Samtliga handlingar som gäller utlysningar ska således behandlas och förvaras omsorgsfullt och konfidentiellt.

Tystnadsplikt betyder t.ex. ett förbud att avslöja sekretessbelagda uppgifter. Tystnadsplikten gäller personer med en anställningsförhållande till Finlands Akademi samt förtroendevalda personer. Om sekretess av ett dokument eller uppgift har inte gått ut, fortsätter tystnadsplikten även efter anställningsförhållanden eller perioden som förtroendevald har upphört.

Parten har rätt att få vetskap om ett sekretessbelagt dokument om det kan påverka eller kunde ha påverkat behandlingen av ärendet som gäller hen. På basis av det här har sökanden och bara sökanden rätt att få vetskap om ett expertutlåtande eller en bedömning som gäller hen.

Bedömarna förbinder sig till sekretess när de arbetar som experter. En bedömare får inte lämna ut någon information om utlysningshandlingar och expertutlåtanden till utomstående och inte heller använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. I tystnadsplikten ingår informationen om att bedömaren är med om att bedöma en viss forskares forskningsplan. Efter att utvärderingsarbetet är klart ska samtliga utlysningshandlingar och eventuella kopior förstöras eller returneras till Akademin. Tystnadsplikten fortsätter även efter att bedömningsprocessen nått sitt slut.

Efter att finansieringsbesluten har fattats publicerar Akademin en lista över namn, titlar och organisationer av de experter som anlitats i bedömningen. Efter att finansieringsbeslutet har fattats får också de sökande en slutlig bedömning på sin egen forskningsplan. Av den slutliga bedömningen framgår namnen på panelmedlemmarna eller de enskilda bedömarna.

Eventuella frågor om utlysningshandlingar och expertutlåtanden ska riktas till Akademins registratorskontor (kirjaamo(at)aka.fi).

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.