Akademins forskningspolitiska mål

Främjandet av öppen vetenskap är en av de strategiska faktorer som Finlands Akademi identifierat som främjar vetenskapens förnyelse, kvalitet och samhälleliga genomslag. Akademins mål och metoder för öppen vetenskap grundar sig på Akademins strategi och dess förverkligande.

Vår verksamhet i fråga om öppen vetenskap konkretiseras i förutsättningar för att tillgängliggöra de forskningsresultat som uppstår i akademifinansierade forskningsprojekt. Målet är att de resultat som produceras och utnyttjas inom forskning samt deras metadata snabbt och lätt görs tillgängliga för fortsatt bruk.

Främjandet av öppen vetenskap är en av de forskningspolitiska faktorer som vi har identifierat som grunder för finansieringsbeslut. När de beslutar om beviljande av finansiering beaktar de beslutande organen hur en ansökans publiceringsplan stöder öppenhet samt hur forskningsdata hanteras och görs tillgängligt. Våra riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer har indelats i olika delar efter publikationstyper och olika sätt att göra publikationerna tillgängliga.

Främjandet av målen för öppen vetenskap är också en del av ansvarsfull vetenskap. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av god vetenskaplig praxis och den rättsliga verksamhetsmiljön. Att främja öppenhet inom vetenskap och forskning är en del av de resultat med vilka man mäter forskarnas expertis och som beaktas vid bedömningen av ansökningar om finansiering.

Akademin genomför de forskningspolitiska målen tillsammans med nationella och internationella intressentgrupper. När det gäller öppen vetenskap är de viktigaste deklarationerna och riktlinjerna av detta samarbete följande:

Har du frågor eller synpunkter?