Akademiker Ilkka Hanski

Akademiker Ilkka Hanski (1953-2016) hör till världens ledande forskare inom ekologi och evolutionsbiologi. Särskilt känd och ansedd är han för sina insatser inom metapopulationsforskningen där han har utvecklat både själva begreppet och teorin.

Metapopulationsbiologin forskar i hur arternas ekologi och evolution påverkas då deras habitat splittras. Ett särdrag i Hanskis forskning är den direkta växelverkan mellan teoretisk och empirisk forskning. Den undersökning av ängsnätfjärilar som han inledde på Åland 1991 bildar ett unikt och världsberömt modellsystem med vars hjälp man har kunnat studera många centrala frågor inom ekologi och evolutionsbiologi.

Hanskis forskning har också i ett vidare perspektiv studerat naturens diversitet, dess betydelse och hur den kan skyddas. I de flesta av sina undersökningar har han studerat hur biodiversiteten i människornas boendemiljö påverkar allergier och andra inflammatoriska sjukdomar.

”Forskarna har en exceptionell ställning som producenter, tolkare och förmedlare av kunskap och information i det moderna informationssamhället. Å andra sidan är forskningen allt mer specialiserad och de enskilda forskarna saknar ofta förmåga och även intresse att i ett vidare perspektiv försöka förstå den vetenskapliga kunskapens betydelse för samhället och de samhälleliga förändringarna.” – Ilkka Hanski

Har du frågor eller synpunkter?