Halvtidsutvärdering av spetsforskningsenheterna 2018–2025: enheterna har gjort goda framsteg

23.1.2023

En internationell utvärderingspanel har gjort en halvtidsutvärdering av Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter 2018–2025. Utifrån utvärderingsresultaten fattades beslut om enheternas finansiering för den resterande perioden. Finansieringen hölls på samma nivå, ökade eller motsvarade den ansökta.

Målet med Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället. Spetsforskningsenheter är omfattande forskningshelheter som skapar kreativa forskningsmiljöer, bidrar till innovationer och utbildar nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.

I mitten av finansieringsperioden utvärderar Akademin de forskningsframsteg som gjorts vid spetsforskningsenheterna. Utvärderingens fokus ligger på enheternas verksamhet under de fyra första åren. Utvärderingens resultat avgör finansieringsnivån för den resterande perioden: nivån kan sjunka eller stiga eller hållas på samma nivå. Finansieringen kan också avslutas helt och hållet.

Halvtidsutvärderingen genomfördes av en internationell expertpanel som också intervjuade enheternas ledning. Panelen utvärderade enheternas ansökningar om fortsatt finansiering. I ansökan presenterade enheterna sina planer för den kommande treårsperioden samt årsrapporteringen och de vetenskapliga stödgruppernas rapporter om enheternas verksamhet.

Enligt utvärderingspanelen har forskningen i alla spetsforskningsenheter framskridit i enlighet med målen. Akademins finansiering har främjat forskningen, och alla utvärderade spetsforskningsenheter har visat sin förmåga att uppfylla programmets mål om forskningens kvalitet och genomslag och vetenskaplig förnyelse.

Akademins allmänna sektion behandlade utvärderingsresultaten vid sitt sammanträde i oktober 2022 och fattade en del av finansieringsbesluten 13.12.2022 och de övriga 12.1.2023.

Spetsforskningsenheterna finansieras av Finlands Akademi, universitet och forskningsinstitut samt många andra finansiärer. Finlands Akademi har finansierat spetsforskningsenheter sedan 1995. Akademins och värdorganisationernas långsiktiga finansiering för spetsforskningsenheter ger enheterna möjligheter att ta risker och komma med nya initiativ.

För den resterande treårsperioden av programmet för spetsforskningsenheter 2018–2025 beviljade Akademin sammanlagt 43,1 miljoner euro. Programmets sammanlagda finansieringsbudget är 110,6 miljoner euro.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänna frågor: coe(at)aka.fi
  • Spetsforskningsenheter

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?