Finlands Akademi får nya riktlinjer för främjande av internationellt samarbete

13.11.2023

Finlands Akademi har förnyat sina riktlinjer för främjande av internationellt samarbete inom forskning. Riktlinjerna bygger på Akademins nya strategi, som betonar internationaliseringens betydelse för att höja forskningens kvalitet och stärka vetenskaplig förnyelse. Akademins styrelse godkände riktlinjerna vid sitt möte den 8 november 2023. De nya riktlinjerna för internationellt samarbete gäller fram till 2030.

I riktlinjerna definieras fem genomslagsmål för Finlands Akademis internationella verksamhet:

  • Det internationella forskningssamarbetet främjar vetenskaplig förnyelse, genomslag och lösning av globala utmaningar.
  • Den finländska vetenskapens synlighet i världen ökar. Forskarna i Finland är aktiva medlemmar i det internationella vetenskapssamfundet och eftertraktade samarbetspartner.
  • Forskare, forskningsgrupper och kompetenskluster i Finland klarar sig betydligt bättre än tidigare i EU:s FUI-finansieringsutlysningar.
  • Finland lockar allt fler högklassiga experter från utlandet.
  • Det finländska vetenskapssamfundet närmar sig allt mer det internationella vetenskapssamfundet, som försvarar vetenskapens autonomi, forskningens ansvarsfullhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

För att uppnå dessa mål innehåller riktlinjerna sju åtgärdshelheter.

I beredningen av riktlinjerna har man beaktat Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning 2035 som gjorts upp inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, samt FoU-finansieringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 och den parlamentariska FUI-arbetsgruppens slutrapport (1.3.2023).

Vid utarbetandet av riktlinjerna har Akademin också tagit hänsyn till nya faktorer som påverkar det internationella samarbetet och rörligheten, varav den viktigaste är den förändrade geopolitiska situationen.

Riktlinjerna kommer att verkställas med stöd av ett särskilt åtgärdsprogram som färdigställs 2024.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?