Internationell utvärdering: Finlands Akademi arbetar effektivt och högklassigt

1.3.2022

En internationell utvärdering av Finlands Akademi har färdigställts. I utvärderingen konstateras att Akademin fungerar väl med beaktande av verksamhetens ekonomiska och funktionella yttre ramar. Akademin får i synnerhet beröm för verksamhetens effektivitet och för att Akademin under de senaste åren har skött sina utvidgade uppgifter på ett högklassigt sätt.

Syftet med utvärderingen var att skapa en helhetsbetonad, på internationell och nationell expertis baserad vision om Finlands Akademis verksamhet och att finna metoder för att utveckla Akademins genomslag, verksamhet och strukturer. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Undervisning- och kulturministeriet och den ger rekommendationer på statsrådsnivå, för undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi samt om Akademins framtida roll.

I utvärderingen lyfts fram att Finlands Akademi under de senaste åren har fått omfattande nya uppgiftshelheter. Sådana är till exempel inrättandet av rådet för strategisk forskning i anslutning till Akademin, utvecklandet av finansieringen av forskningsinfrastrukturer via kommittén för forskningens infrastrukturer, införandet av profileringsbidragen till stöd för universitetens förnyelse och strategiska profilering samt inrättandet av flaggskeppsprogrammet. Dessa uppgifter har Akademin skött utmärkt. Samtidigt poängterar utvärderarna dock att granskningen och utvecklingen av Akademins nuvarande finansieringsinstrument fått mindre uppmärksamhet. Utvärderarna föreslår därför att Akademin analyserar hur dess bidragsformer fungerar.

I rapporten rekommenderar utvärderarna att Finlands Akademis forskningsfinansiering höjs för att stödja det nationella målet om en forsknings- och utvecklingsintensitet på 4 procent av BNP. ”Finlands Akademi är en central aktör som bildar en del av forsknings-, utvecklings- och innovationshelheten i egenskap av en finansiär av internationellt högklassig forskning genom kollegial granskning och öppen konkurrens”, säger professor Johanna Myllyharju, ordförande för Akademins styrelse.

Ökad finansiering skulle också öka beviljandegraden, dvs. andelen projekt som beviljas finansiering. Det föreslås också att Akademins verksamhetsanslag höjs.

En väsentlig utmaning med tanke på Finlands Akademis framtid har att göra med behovet att stärka Akademin i dess viktigaste uppgift, det vill säga kvalitetsbaserad finansiering och kvalitetssäkring av forskningen. Finlands Akademis förmåga att flexibelt koppla sig till andra, såväl nationella som internationella aktörer inom forskningssystemet måste stärkas.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?