Temaåret för forskningsbaserad kunskap gav 438 tillfällen att bekanta sig med forskningskunskap

31.12.2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 har gjort den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare och intensifierat samarbetet mellan aktörer inom området. I temaårets program ingick 438 evenemang och aktiviteter som främjade kännedomen om den forskningsbaserade kunskapen. De arrangerades av 382 inhemska aktörer på egen hand eller i samarbete med någon annan aktör. Bland annat universitet och yrkeshögskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga föreningar, aktörer inom kultursektorn och medier deltog i temaårets program.

Programmet byggde på etablerade åtgärder för att öka kännedomen om forskningsbaserad kunskap samt på nya initiativ och partnerskap som hade skapats i och med temaåret. Målet under temaåret var att alla finländare får tillgång till forskningsbaserad kunskap.

”Akademiska världens intresse för temaåret har överträffat alla förväntningar, och de åtgärder som har vidtagits med denna entusiasm har erbjudit upplevelser för människor i alla åldrar. Temaåret har fungerat som en gemensam plattform och samlat ihop en stor del av det arbete som utförs i Finland för att främja kännedomen om forskningsbaserad kunskap. Vi är särskilt glada över de nya sätt att berätta om betydelsen av forskningsbaserad kunskap som uppkommit i samband med temaåret”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi och ordförande för temaårets styrgrupp.

Nya öppningar var bland annat kampanjen Tieto on supervoima (Kunskap är en superkraft), där aktörer inom undervisnings- och forskningssektorn tillsammans med A-lehdet uppmuntrade barn att ta del av forskningsbaserad kunskap. Kampanjen Mutua ihmeellisempää (Briljantare än personliga övertygelser), som genomfördes av ett flertal organisationer inom forskningsområdet, berättade om faserna i forskningsprocessen och betydelsen av den forskningsbaserade kunskapen på ett lättförståeligt sätt. Kampanjen Tieto lukuina (Kunskap i siffror) lyfte fram siffror och aktuell statistik om genomslaget av den forskningsbaserade kunskapen. Under temaåret startade instituten för ekonomisk forskning ett projekt för att öka kännedomen om ekonomi bland unga.

Hela temaårets program finns på adressen tutkittutieto.fi.

I synnerhet temana mångvetenskaplighet, miljö och hälsa syntes under temaåret

I temaårets program lyftes särskilt fram frågor som gällde miljö, hälsa och samhälle. En fjärdedel av evenemangen och aktiviteterna var sektorsövergripande och förenade olika vetenskapsgrenar.

Temaåret var en av åtgärderna i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och svarade mot dess mål dels genom att öka tillgången till och förståelsen om forskningsbaserad kunskap, dels förbättra vars och ens möjligheter att påverka och delta i den kunskapsbas som behövs för att lösa samhälleliga omvälvningar.

”Temaårets evenemang och aktiviteter blåste nytt liv i de åtgärder som hade antecknats i ett dokument som den offentliga förvaltningen berett. Erfarenheterna av temaåret inspirerade till att även ta med nya vägar i den nyligen uppdaterade FUI-färdplanen”, säger Erja Heikkinen, vice ordförande för temaårets styrgrupp och direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

På grund av coronapandemin ordnades merparten av temaårets evenemang på webben, vilket för sin del ökade tillgången till forskningsbaserad kunskap runt om i Finland. Evenemanget Forskningsbaserad kunskap ger glädje och nya insikter, som skulle avrunda temaåret vid Finlands vetenskapscenter Heureka, flyttades av hälsosäkerhetsskäl till det årliga Vetenskapsforumet den 1 juni 2022.

”Arbetet för att göra den forskningsbaserade kunskapen synligare fortsätter. I och med temaåret har vi sammanställt aktörerna inom området till ett nätverk och vi hoppas att partnerskapen bär också efter temaåret”, säger Lea Ryynänen-Karjalainen, vice ordförande för temaårets styrgrupp och verksamhetsledare vid Vetenskapliga samfundens delegation.

Temaåret för forskningskunskap ordnades av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation.

Mer information

Mer information om temaåret och dess program i sin helhet finns på adressen tutkittutieto.fi. En rapport om temaårets effektfullhet ska publiceras i början av 2022.

  • temaårets generalsekreterare Leena Vähäkylä, Finlands Akademi, tfn 0295 335 139, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • undervisningsråd Paavo-Petri Ahonen, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 247, fornamn.efternamn@gov.fi
  • ansvarig evenemangsproducent Mandi Vermilä, Vetenskapliga samfundens delegation, tfn 09 228 69 221, fornamn.efternamn(at)tsv.fi

Har du frågor eller synpunkter?