Majoriteten av de äldre klarar corona med hjälp av sin erfarenhet – de svagaste lider

31.5.2021

Äldre har till största delen klarat coronatidens begränsningar väl. De har haft hjälp av sin anpassningsförmåga, uppfinningsrikedom och den känsla för proportioner som livserfarenheten medfört. Detta framgår av en undersökning som leddes av professor Marja Jylhä vid Tammerfors universitet och finansierades av Finlands Akademi. Undersökningen genomfördes i form av intervjuer om coronabegränsningarnas inverkan på de äldres liv.

Det finns dock en stor variation och personer i dåligt skick som är beroende av hemvård har stött på stora svårigheter. Anhöriga och frivilliga har inte kunnat träffa dem, vilket har ökat deras ensamhet. Besöksförbuden på vårdhemmen påverkade förutom de boende även de anhöriga.

Även aktiva, relativt välmående och delaktiga människor har lidit av begränsningarna.

För vissa märktes specialsituationen inte på något sätt, eftersom de även under normaltiden tillbringade sin tid hemma och hade lite kontakt med andra människor. För vissa var det positivt att livet lugnade ner sig och många uppskattade att de äldre skyddades.

I Jylhäs projekt utreds också hur coronapandemin påverkat användningen av hälso- och sjukvårdstjänster och omsorg bland alla över 70 år, med särskild fokus på de sista månaderna under livet. I de riksomfattande registren utreds om det fanns skillnader mellan den service som äldre fick under coronatiden jämfört med tidigare år samt var de äldre som insjuknade i corona eller som dog av coronaviruset fick vård. Gruppen undersökte också skillnaderna i vård och dödsplats mellan socialgrupper och bostadsorter. Denna del av forskningsprojektet pågår ännu eftersom coronapandemin fortsätter och alla registeruppgifter ännu inte finns att tillgå. Forskningsresultaten kommer att finnas tillgängliga under 2022.

En tredje helhet som Jylhäs grupp undersöker är kommunernas coronapolitik när det gäller äldre. Genom att intervjua kommunernas ansvarspersoner utreds hur kommunerna har tillämpat och utvärderat de riksomfattande anvisningarna för social isolering av äldre och för besöksbegränsningarna på sjukhus och vårdhem.  Även denna del är ännu på hälft och resultaten blir klara nästa år.

De undersökningar som professor Jylhäs grupp genomför med hjälp av covid-19-specialfinansiering har ett nära samband med den tidigare forskningen vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för åldrande och omsorg och det tillhörande projektet "Pitkäikäisyyden vallankumous – seuraukset sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeelle ja kustannuksille” (Att leva länge – följder för behovet av och kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster) samt projektet "Vanheneminen ja sosiaalihyvinvointi” (Åldrande och social välfärd), vars grundfinansiering har erhållits från Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse.

"Utan Finlands Akademis specialfinansiering hade dessa coronaundersökningar inte kunnat göras. Det är viktigt att konsekvenserna för just äldre personer blir synliga. Man kan också få nyttig information för ålderspolitiken under normala förhållanden ", betonar professor Jylhä.

Mer information

  • professor Marja Jylhä, Tammerfors universitet, tfn 040 588 9100, jylha@tuni.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?