Finlands Akademi uppdaterade sin strategi

27.2.2020

Finlands Akademis styrelse har godkänt Akademins uppdaterade strategi. Den bygger på den tidigare strategin från 2015.

Den nya strategin understryker hög forskningskvalitet som primärt kriterium för forskningsfinansieringen. Liksom tidigare tar strategin upp forskningens mångsidiga genomslag både inom vetenskapen och i samhället överlag. Också den vetenskapliga förnyelsens betydelse för kvaliteten framhävs.

”Vetenskapen förnyas bland annat genom nya forskningsämnen, infallsvinklar, begrepp, metoder och forskargrupper. Förnyelse innebär inte att forskaren måste hitta på ett nytt forskningsämne varje år”, konstaterar Finlands Akademis styrelseordförande, professor Johanna Myllyharju.

Uppdateringen av strategin lyfter fram de styrande principerna i Akademins arbete: öppna utlysningar och internationell referentgranskning, öppenhet, transparens och tillförlitlighet samt jämlikhet och likvärdighet. Ansvarsfullhet genomsyrar Akademins verksamhet och all den forskning Akademin finansierar.

Strategin understryker att kunniga forskare är av största vikt för forskningen och dess kvalitet. ”Exempelvis frågor kring forskarkarriären är viktiga, och dem måste vi dryfta tillsammans med universiteten, forskningsinstituten och finansiärerna”, konstaterar Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila.

I Akademins strategi konstateras att klimatförändringen och andra globala hållbarhetsutmaningar understryker vikten av vetenskaplig forskning i vår tid. Forskarsamhället är en central aktör då de globala problemen ska lösas.

Förändringarna i sättet att bedriva forskning avspeglas i strategin i form av nya punkter om öppen vetenskap, hantering och analys av data samt forskningsinfrastrukturernas betydelse. Akademins arbete bygger på bedömarnas, de förtroendevaldas och personalens sakkunskap.

Läs Finlands Akademis strategi.

Mer information

  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, 0294 485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi
  • Generaldirektör Heikki Mannila, 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?