Finlands Akademi anslöt sig till DORA-deklarationen om utveckling av forskningskvalitetsutvärdering

14.3.2019

Finlands Akademi har anslutit sig till DORA-deklarationen som utgår ifrån att forskningsfinansiering, rekrytering samt avlöning av forskare borde basera sig på utvärdering av själva forskningens kvalitet och inte på det forum, i vilket den publicerats. Enligt DORA-deklarationen ska inte tidskriftsbaserad metrik som exempelvis tidskrifters genomslagskoefficienter användas som substitut för mätning av en enskild forskningsartikels kvalitet vid utvärdering av en enskild forskares vetenskapliga meriter eller rekryterings-, befordrings- och finansieringsbeslut.

Genom att underteckna DORA-deklarationen förbinder sig Akademin att undersöka hur exempelvis ansökningsanvisningar, kriterier för utvärdering av vetenskaplig produktivitet, eller praktiska anvisningar för bedömningspaneler helst borde utvecklas i ljuset av DORA:s rekommendationer.  

“Att underteckna deklarationen är att lova att granska DORA:s målsättning i och med att man utvecklar Akademins tillvägagångssätt. Genom att underteckna deklarationen ansluter sig Akademin till den internationella grupp av forskare, vars målsättning är att stödja utvecklingen av utvärderingen av forskarnas vetenskapliga meriter utifrån en bedömning av forskningens kvalitet”, säger överdirektör Riitta Maijala

Akademin fortsätter i Finland att främja DORA tillsammans med de Vetenskapliga samfundens delegation och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf. Genom att underteckna DORA-deklarationen blir man delaktig av UNIFI:s öppna program för hantering av vetenskap och data samt den gemensamma S-planen för främjande av öppen tillgång till forskningspublikationer. De Vetenskapliga samfundens delegation har undertecknat DORA. 

DORA-deklarationen skapades år 2012 vid årsmötet för American Society for Cell Biology som hör hemma i Förenta staterna. Deklarationen har fått spridning som en global viljeyttring med syftet att utveckla forskningsutvärderingen. Till dags dato har deklarationen undertecknats av 1199 organisationer, exempelvis av systerorganisationer till Finlands Akademi, i Norge, Estland, Frankrike och Österrike, de svenska organisationerna FORMAS och FORTE samt av brittiska finansiärer av forskning i medicinska vetenskaper och miljövetenskaper. Bland undertecknarna finns förutom finansiärer även ett flertal universitet, vetenskapliga organisationer och samfund, bibliotek, arkiv, vetenskapliga förlag samt 13 000 privatpersoner.

Finansiärerna får i DORA-deklarationen anvisningar om att öppet och tydligt definiera de kriterier utifrån vilka de finansieringssökandes vetenskapliga produktivitet utvärderas och att särskilt för personer som är nybörjare inom forskningsutvärdering poängtera att den vetenskapliga substansen i en artikel är betydligt viktigare än publikationsmetriken eller den publicerande tidskriftens renommé.

DORA-deklarationen uppmuntrar finansiärerna att i sin utvärdering förutom forskningspublikationer beakta även det värde och det genomslag som kan tillskrivas samtliga forskningsresultat – inklusive dataset och programvara. Finansiärerna borde dessutom ta ett omfattande urval av effektivitetsmätare i betraktande, inbegripet kvalitativa effektivitetsindikatorer såsom politiska och praktiska konsekvenser.

Styrelsen för Finlands Akademi har i grunderna för beslut om forskningsfinansiering definierat målsättningen för varje enskild form av forskningsfinansiering. Öppenhet och transparens i ansöknings- och bedömningsprocessen är en viktig utgångspunkt för utvecklingen av Akademins verksamhet. Bedömningskriterierna för ansökningarna kommer att offentliggöras före ansökningstiden, i ansökningsannonsen samt i bedömningsanvisningarna och blanketterna. Bedömningen av ansökningarna baserar sig på en utvärdering av forskningsplanen, inte enbart på en bedömning av den sökandes publikationsförteckning. Då finansieringsbeslut fattas, beaktas även andra vetenskapspolitiska målsättningar som antagits av Akademin, exempelvis studiens eventuella genomslag i ett vidare sammanhang. Dessutom tillförs av den helhet som bildas av den sökandes CV och publikationsförteckning information om många andra forskningsresultat utöver publikationerna. 

Mer information

  • överdirektör Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 029 533 5002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, Finlands Akademi, tfn 029 5335 128, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?