Beslutsperioden för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 inleds – besluten fattas i två steg

2.4.2019

Beslut om ansökningar för akademiprojekt, akademiforskare, kliniska forskare och forskardoktorer för september 2018 utlysningen fattas etappvis.

Ansökningar som i det första steget i den vetenskapliga utvärderingen bedömts med vitsordet 1–4 får enligt kommitténs prövning ett negativt beslut. För de kliniska forskarnas del behandlas i det fösta steget de ansökningar som bedömts med vitsordet 1–3. Beslutsmeddelanden skickas per e-post.

I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. Finansieringsbeslut i det andra steget kan vara antingen positiva eller negativa.

Orsaken till ändringen har föranlett frågor till Akademin, av vilka de väsentligaste presenteras i ett sammandrag nedan.

Ofta ställda frågor om den ändrade beslutstidtabellen

Varför utprovas finansieringsbesluten i etapper i fråga om besluten gällande septemberutlysningen 2018?

  • Den viktigaste motiveringen till beslutsfattandet är den utvärdering av de vetenskapliga meriterna i ansökan som framförts av den internationella sakkunnighetsbedömningen. De ansökningar som har fått ett positivt beslut har bedömts som utmärkta i vetenskapligt hänseende. Med ett beslutsfattande i två steg avser man att påskynda behandlingstiden för ansökningar som fått det svagaste resultatet i sakkunnighetsbedömningen. Dessa sökande kan fortare än förut börja leta efter alternativa finansieringsformer.

Hur mycket fortare fattas besluten i det första steget?

  • Besluten i det första steget fattas beroende på kommittén från två veckor till ca två månader före besluten i det andra steget.

Skiljer sig behandlingen av ansökningarna som bedömts med 1-4 i utvärderings- och beslutsfasen från behandlingen av de ansökningar som bedömts med 5-6?

  • Samtliga ansökningar har genomgått en likadan sakkunnighetsbedömning. Under beslutsfasen har kommittén efter egen prövning möjlighet att flytta upp ansökningar som bedömts med 1–4 till det andra steget. 

Hur kommer verksamheten att förbättras under de förestående beslutsomgångarna?

  • Efter att finansieringsbesluten har fattats kommer en enkät att skickas till de sökande, i vilken viktiga synpunkter på förbättrande av processen kommer att efterfrågas. Efter beslutsperioden bedömer Akademin hur beslutsfattandet i etapper har utfallit och förbättrar processen utifrån den respons som inkommit.

Mer information

  • direktör Pentti Pulkkinen, tfn 029 533 5093, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 029 533 5128, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?