Rökning ökar risken för psykoser

12.3.2018

Unga som röker minst tio cigaretter per dag löper större risk att drabbas av psykos än andra unga. Att börja röka före 13 års ålder ökar också risken. Detta framgår av en studie som akademiforskare, professor Jouko Miettunen har lett. Resultat från studien publicerades nyligen i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica.

”Det här var en omfattande befolkningsbaserad longitudinell studie där vi observerade att daglig och riklig rökning självständigt kunde kopplas till en risk för psykos senare i livet, även när tidigare psykotiska erfarenheter, användning av alkohol och narkotika, föräldrarnas psykoshistoria och missbruksproblem beaktades. I synnerhet daglig rökning som påbörjas i mycket unga år var en ansenlig riskfaktor. Resultaten visar att förebyggande av rökning hos unga sannolikt har positiva effekter på befolkningens mentala hälsa senare i livet”, förklarar Miettunen.

Syftet med forskningen var att utreda om daglig rökning bland unga har ett samband med risken för psykos efter att flera kända störfaktorer, exempelvis tidiga psykossymtom, användning av alkohol och narkotika och ärftlig psykotisk belastning, hade beaktats.

Som material användes 1986 års födelsekohort från norra Finland. Materialet bestod ursprungligen av över 9 000 personer. Till en uppföljningsundersökning som ordnades 2001–2002 kallades kohortens 15–16-åriga medlemmar. I det slutliga samplet togs med de personer som svarade på frågorna om upplevelser av psykos och användning av alkohol och narkotika. De var 6 081. Uppföljningen fortsatta tills de hade fyllt 30 år.

Miettunens forskargrupp har även gjort en cannabisstudie, vars resultat nyligen publicerades i The British Journal of Psychiatry. Enligt studien finns det en länk mellan cannabisanvändning i ungdomen och högre risk för psykoser. Studien visade också att de ungdomar som hade både använt cannabis och haft psykotiska erfarenheter hade fler psykosfall under uppföljningstiden än kontrollgruppen.

”Det visade sig att de unga som hade använt cannabis minst fem gånger löpte en större risk att insjukna i psykos under uppföljningsperioden, även om vi beaktade tidigare psykoserfarenheter, övrig användning av alkohol och narkotika och föräldrarnas psykoshistoria. Resultaten ligger i linje med det dominerande tankesättet att riklig användning av cannabis, särskilt i en ung ålder, ökar risken för psykossjukdomar. Enligt våra resultat är det mycket viktigt att uppmärksamma de unga cannabisanvändare som visar symtom på psykos. Man borde så långt som möjligt försöka förebygga att unga börjar använda cannabis”, säger med.lic. Antti Mustonen.

Studierna ingick i Jouko Miettunens forskningsprojekt ”Psykoosien riskitekijöiden yhdysvaikutukset ja aikatrendit – Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986”, som finansierades av Finlands Akademi. De publicerade artiklarna är en del av Antti Mustonens kommande avhandling om sambandet mellan alkohol och narkotika och risken för psykos. I forskningsgruppen ingick utöver forskarna från Uleåborgs universitet även forskare från universiteten i Cambridge och Queensland.

Mer information

  • Jouko Miettunen, tfn 040 716 7261, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • Antti Mustonen, tfn 0400 437 618, fornamn.efternamn(at)student.oulu.fi

Artiklarna:

  • Mustonen A, Ahokas T, Nordström T, Murray GK, Mäki P, Jääskeläinen E, Heiskala A, Mcgrath JJ, Scott JG, Miettunen J, Niemelä S. ”Smokin’ Hot: Adolescent Smoking and the Risk of Psychosis”. Acta Psychiatr Scand. 2018 Feb 18. doi:10.1111/acps.12863.
  • Mustonen A, Niemelä S, Nordström T, Murray GK, Mäki P, Jääskeläinen E, Miettunen J. ”Adolescent Cannabis Use, Baseline Prodromal Symptoms and the Risk of Psychosis". Br J Psychiatry. 2018 Mar 04. doi: 10.1192/bjp.2017.52.

Har du frågor eller synpunkter?