Finlands Akademi beviljade akademiprojektsbidrag till forskningsprojekt inom hälsoforskning

3.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har idag fattat beslut om akademiprojektsbidrag för 36 projekt inom hälsoforskning. Den fyraåriga finansieringen uppgår till totalt 14,6 miljoner euro. Ett akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskningsgrupp.

”Vid beslutsfattandet fästes mest uppmärksamhet vid projektens vetenskapliga kvalitet. Andra betydelsefulla beslutskriterier var forskningens genomslag och förnyelse,” berättar professor Mika Rämet, ordförande för forskningsrådet för hälsa.

Akademiprojektsbidrag ger forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Den forskare som leder ett akademiprojekt (dvs. forskningsprojektets ansvariga ledare) ska ha professors- eller docentkompetens.

Beviljandegraden för forskningsrådets akademiprojektsbidrag var 19,4 procent. Forskningsrådet lät bedöma sammanlagt 186 ansökningar om akademiprojektsbidrag som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2017. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Forskningsämnen inom de nya akademiprojekten är bl.a. mekanisk stressreaktion och anpassning i cellkärnan, behandling av akut blindtarmsinflammation och sambanden mellan socioekonomisk status, stress och hälsobeteende hos barn i förskoleåldern.

Sju ansökningar beviljades kortare finansiering för två år. Målet med denna finansiering är att stödja särskilt innovativa och högklassiga projekt i vilka bedömningspanelen eller forskningsrådet har identifierat risker som ansågs för stora för en fyraårig finansieringsperiod.

”Å andra sidan tyckte vi att projekten hade så mycket potentiell betydelse att vi ville hjälpa dem inleda sin verksamhet redan nu. Vi förväntar oss att projekten med hjälp av den tvååriga finansieringen utvecklas så väl att de kan tävla om längre finansieringsperioder. Forskningsrådet har utmärkta erfarenheter av den här typen av riskfinansiering. Den har till exempel förbättrat forskarnas möjligheter att få finansiering från ERC,” säger forskningsrådets ordförande Rämet.

Akademiprojektsbidragen är i första hand avsedda för grupper som består av disputerade forskare. Akademin uppmuntrar forskarna inom akademiprojekt till sådan internationell mobilitet som stöder forskningen, t.ex. så att de projektanställda arbetar utomlands under en viss tid. Till projekten kan också anställas sådana utländska forskare som redan arbetar eller ska arbeta i Finland.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag

  • vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Kati Takaluoma, tfn 0295 335 150, fornamn.efternamn(at)aka.fi (fram till den 14 maj)
  • vetenskapsrådgivare Samuli Salmi, tfn 0295 335 086, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?