Akademiprojektsbidrag till 70 projekt inom naturvetenskaplig och teknisk forskning

18.6.2018

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har idag fattat beslut om akademiprojektsbidrag för 70 projekt. Finansieringen uppgår till ca 39,5 miljoner euro totalt och den beviljas i regel för fyra år. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som finansierades) var 15 procent.

Forskningsrådet lät bedöma 464 forskningsplaner som hade inkommit inom septemberutlysningen 2017. Forskningsrådet sammankallade 28 internationella bedömningspaneler för att bedöma ansökningarna om akademiprojektsbidrag. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

”Forskningsrådets mål är att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front. Det viktigaste beslutskriteriet är forskningens vetenskapliga kvalitet. Vi fäster särskild uppmärksamhet också vid nya initiativ och potential till genombrott. Övriga faktorer som beaktas är forskarens och forskargruppens kompetens, forskningssamarbete och mobilitet”, säger forskningsrådets ordförande Leena Paavilainen.

Som en del av Akademins pågående arbete för att utveckla bedömningsverksamheten testade man en modell i den här utlysningen där panelerna både betygsatte och rangordnade (endast ansökningar med betyg 5 eller 6) ansökningarna. Forskningsrådet utnyttjade denna information i sina beslut.

”Det inkom många ansökningar som höll hög vetenskaplig kvalitet, och många av dem innehöll nya och djärva forskningsinitiativ. Vi är dock lite bekymrade över några för Finland viktiga forskningsområden. Bedömarna ansåg till exempel att det fanns utrymme för förbättringar i den vetenskapliga kvaliteten av ansökningarna beträffande processering av träbaserad biomassa. Glädjande nog kunde vi konstatera att vi fick in en hel del utmärkta ansökningar inom maskinteknik, medicinsk teknik och biomaterialforskning”, säger Paavilainen.

Forskningsämnen inom de nya akademiprojekten är bl.a. förutsägande hjärnbildsanalys, återvinning av kväve ur slam och övrigt organiskt avfall, maskininlärningsmetoder för analys av biosfärens förändringar, hur förstärkt verklighet kan påverka materfarenheter, material som utnyttjar spillvärme samt mörk materia och energi.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag

  • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 0295 335 024, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jenni Heino, tfn 0295 335 030, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?