Leena Vähäkylä

God vetenskaplig praxis säkrar den vetenskapliga kvaliteten

18.4.2024

God vetenskaplig praxis (GVP) är en viktig del av den vetenskapliga verksamheten, bland annat för att garantera den vetenskapliga kvaliteten. Finlands Akademi iakttar god vetenskaplig praxis i sin egen verksamhet och förutsätter också att akademifinansierade projekt gör det. Syftet är att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet och etiska förfaranden genom att förhindra avvikelser från god vetenskaplig praxis.

GVP är en uppförandekod för vetenskapsidkare vars syfte är att säkerställa den vetenskapliga forskningens etiska acceptans och forskningsresultatens trovärdighet. GVP innebär ärlighet, omsorg och noggrannhet i forskningsarbetet, lagring och framställande av resultat samt bedömning av undersökningar och deras resultat.

Forskningsetiska delegationen har i samarbete med det finländska vetenskapssamfundet utarbetat GVP-anvisningar (pdf) om hur man ska gå till väga i situationer där man misstänker avvikelser från god vetenskaplig praxis. Det är ett centralt dokument i GVP-verksamheten. Även Finlands Akademi iakttar delegationens anvisningar.

Med GVP-processen utreds misstankar om avvikelser

Vid misstanke om avvikelse ska de forskningsorganisationer som förbundit sig till GVP inleda GVP-processen inom sin egen organisation. Med processen strävar man efter att misstankar om avvikelser undersöks noggrant. Processen gör det dessutom möjligt för alla organisationer som förbundit sig till GVP-anvisningarna att agera på samma sätt. Detta är väsentligt med tanke på rättsskyddet för både den som misstänks för fusk och den som framför anklagelsen.

Den stegvisa processen har skapats för att beakta alla möjliga omständigheter. Varje steg dokumenteras omsorgsfullt och parternas rätt till information respekteras. Med den stegvisa processen är målet också att missbruk ska kunna utredas och att den misstänkte inte konstateras vara skyldig utan anledning.

Finlands Akademi får årligen kännedom om några GVP-misstankar. Konstaterade GVP-incidenter är sällsynta och framkommer inte varje år. Akademin utreder vid behov misstankar om finansieringen enligt Forskningsetiska delegationens anvisningar. Sådana fall är t.ex. om den sökande har vilselett Akademin i sin ansökan eller gjort sig skyldig till forskningsfusk med Akademins finansiering.

En del av de misstankar som kommer till Akademins kännedom undersöks redan på forskningsplatsen i fråga. Akademin genomför inte en egen GVP-process om misstanken gäller misstanke om avvikelse från GVP på forskningsplatsen och redan är under behandling där.

Om en forskare som finansierats av Finlands Akademi har konstaterats vara skyldig till en avvikelse från god vetenskaplig praxis fattar Akademin vid behov beslut om att avbryta utbetalningen av finansieringen och om att återkräva den. Detta grundar sig på § 21 och § 22 i statsunderstödslagen. Vi låter bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen i fråga.

Forskningsetik följs upp noggrannare än tidigare

Enligt Forskningsetiska delegationen har tillägnandet av principerna för öppen vetenskap, dataskyddsbestämmelserna, sociala medier och tillämpningar för artificiell intelligens samt forskarnas bedömningspraxis förändrat forskarnas verksamhetssätt och -miljö. Tvisterna i anslutning till de som skrivit publikationer har ökat. Därför har man börjat följa upp och styra forskningsetiken noggrannare.

Internationaliseringen av forskning har ökat behovet av anvisningar både nationellt, inom EU och globalt. Forskningsetik har i allt högre grad uppmärksammats på alla ovan nämnda nivåer. Inom EU har ALLEA, dvs. All European Academies, regelverket European Code of Conduct for Research Integrity (pdf). Även den publicerades i fjol. Dessutom har universitetens nätverk för utvecklingssamarbete UNIPID sina egna etiska anvisningar (på engelska) som iakttas i det internationella forskningssamarbetet med den globala södern.

Ett GVP-team arbetar vid Finlands Akademi. Teamet behandlar ämnen med anknytning till god vetenskaplig praxis och samarbetar med Forskningsetiska delegationen och forskningsorganisationer.

Läs mer:

Har du frågor eller synpunkter?