Laura Raaska

Laura Raaska: Finlands Akademi är engagerad i hållbar utveckling

22.5.2020

FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs 2015. Målen för hållbar utveckling gäller alla länder, även utvecklade stater. I målen 2015 ingår även miljömässiga och naturrelaterade mål som tidigare saknades. Målen för hållbar utveckling är nu mycket ambitiösa och täcker ett brett spektrum av livsområden: 17 globala mål som omfattar 169 delmål.

Åtgärderna för hållbar utveckling framskrider alltför långsamt, ansåg FN 2019, och fastställde ämnesområden där insatser behöver läggas in nu och som förväntas ge snabbast resultat. Dessa är människors välbefinnande, en rättvis ekonomi, livsmedelssystem och kosthållning, klimatneutral energi och stadsutveckling och globala ekosystemtjänster.

I Finland finns mer än 2 000 åtaganden från olika instanser i samhället

En strategi för hållbar utveckling utarbetades i Finland, men den visade sig vara rätt ineffektiv när det gäller att styra utvecklingen i en mer hållbar riktning. Kommissionen för hållbar utveckling såg över strategin 2013 och föreslog att privatpersoner, företag och den offentliga förvaltningen kunde ingå frivilliga åtgärdsåtaganden när det gäller hållbar utveckling. Denna rätt annorlunda strategi har fått mycket uppmärksamhet utomlands. För närvarande finns mer än 2 000 sådana åtaganden om hållbar utveckling i Finland.

Finlands Akademi tar hänsyn till hållbar utveckling i sin forskningsfinansiering och i ämbetsverkets verksamhet

Finlands Akademis första åtaganden om hållbar utveckling är från 2015. Det var Undervisnings- och kulturministeriets resultatavtal med krav om att stöda målen för hållbar utveckling som uppmuntrade till detta. Akademins åtagande om hållbar utveckling handlade särskilt om ett åtagande kring programaktiviteter och forskningsfinansiering liksom ett åtagande som gällde ämbetsverkets egna verksamhet. Därmed fanns en strävan att inom ämbetsverket minska resor utomlands, uppmuntra till användning av kollektivtrafik och öka möjligheten till distansarbete.

Akademins styrelse 2018 utvidgade sitt åtagande när det gäller forskningsfinansiering till att gälla alla finansieringsformer. Det är inte fråga om ett finansieringskriterium, utan Finlands Akademi uppmuntrar forskare att uppmärksamma målen för hållbar utveckling och främja att dessa verkställs i den egna forskningen som en del av arbetet för att stöda ansvarsfull vetenskap. Det här är dock inte obligatoriskt, och inom många forskningsämnen är dessa mål för hållbar utveckling inte i första hand i fokus.

Akademin har utrett hur forskningen svarar mot målen för hållbar utveckling: att främja människors välbefinnande och likabehandling betonas i svaren

I samband med septemberutlysningen 2018 fick forskarna första gången svara på frågan om hur deras forskning svarar mot målen för hållbar utveckling. De hade uppfattat frågan helt rätt. Mer än 90 procent kommenterade vilken roll den egna forskningen spelar med tanke på just målen för hållbar utveckling. Vi har analyserat svaren från akademiforskarna, som har beviljats bidrag från Finlands Akademi, i förhållande till målen för hållbar utveckling och som har fastställts i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050” (pdf)

I figuren nedan presenteras svar från akademiforskare i relation till de åtta finländska målen för hållbar utveckling. Alla målen för hållbar utveckling fanns representerade i svaren. Av dessa ansågs det absolut viktigaste målet vara att främja människors välbefinnande.

Hösten 2020 kommer Finlands Akademi även att analysera ansökningarna i samband med septemberutlysningen 2019 och hur målen för hållbar utveckling visar sig när det gäller de forskare som har beviljats finansiering. Resultaten kommer att rapporteras till Undervisnings- och kulturministeriet. Utgående från resultaten kommer Akademins styrelse att fundera på innehållet i följande åtagande. Det nuvarande åtagandet är för 2019–2021.

Figur 1. I samband med septemberutlysningen 2018 fick forskarna första gången svara på frågan om hur deras forskning svarar mot målen för hållbar utveckling. I figuren presenteras svar från akademiforskare i relation till de åtta finländska målen för hållbar utveckling.

Åtagande 2050, Akademiforskare, beviljade

  • De akademiforskare som beviljats finansiering (65 st.) analyserades för att utreda vilka av de mål för hållbar utveckling som identifieras i ”En målbild för Finland 2050” deras forskning stödjer.
  • Svaren utvärderades efter vilka mål för Åtagande 2050 ansökan berör.
    • Det var möjligt att nämna flera mål i svaren.
    • En ansökan antecknades som gällande ett bestämt mål om termen nämndes i någon form (t.ex. ”sustainable society” upptogs i målet ”sustainable society and local communities”).
  • Det övervägande vanligaste målet var jämlikhet (equal prospects for wellbeing), som nämndes i sammanlagt 27 ansökningar.

Laura Raaska, direktör för ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö

Har du frågor eller synpunkter?