Merit- och publikationsförteckning (strategisk forskning)

Finlands Akademis meritförteckningsmodell grundar sig på Forskningsetiska delegationens rekommendation om en meritförteckningsmodell för forskare (pdf). Modellen gäller fr.o.m. den 18 mars 2020. Akademin har förbundit sig till att följa Delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering. Du ska inte uppge tidskrifters impaktfaktorer (JIF) eller citeringsmetrik (t.ex. h-index).

Skriv förteckningen med vår mall (Word, LaTeX).

Texten får inte överskrida tre sidor (2 sidor för meritförteckning, 1 sida för publikationer). De tekniska inställningarna uppges i mallen. Använd inte bilder eller fotografier. Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

Inkludera de rubriker som behövs med tanke på bidragsformen och bedömningen. Punkterna under rubrikerna kan i huvudsak betraktas som exempel.

Personuppgifter och meritförteckningens datering

 • efternamn (även tidigare)
 • förnamn
 • forskar-id, om du har ett sådant (t.ex. ORCID, ResearcherID)
 • datum då meritförteckningen upprättades

Examina och akademiska titlar

 • datum för utfärdande av examen (senaste först), examensbenämning, huvudämne/utbildningsprogram eller motsvarande, läroanstaltens namn, ort och land där examen avlagts; kontaktuppgifter till den instans som utfärdat den högsta avlagda examen; officiella examina anges både enligt det finska och det internationella systemet
 • docenttitel: datum för beviljande, vetenskapsområde och universitet. Obs! Docenttitel heter på engelska Title of Docent.

Nuvarande arbete

 • datum för anställningsförhållandets början och slut, nuvarande befattning, arbetsgivare och -plats (ange eventuellt deltidsarrangemang; vid behov beskriv arbetet kort)
 • nivå i den akademiska forskarkarriären enligt modellen för forskarkarriär med fyra nivåer (I–IV), tillämpas vid behov
 • studerande på heltid: läroanstalt (namn och ort) samt examensbenämning, utbildningsprogram eller motsvarande
 • bisysslor

Tidigare arbetserfarenhet

 • tidigare anställningsförhållanden och stipendieperioder (senaste först) inkl. längre utlandsvistelser: datum för anställningsförhållandets/uppdragets början och slut, arbetsuppgifter, arbetsgivare och -plats eller finansiär (ange eventuellt deltidsarrangemang; vid behov beskriv arbetet kort)
 • tidigare bisysslor och andra uppdrag av relevans för utlysningen, samt bindningar (t.ex. inom ett företag)

Uppehåll i karriären

Att meddela dessa omständigheter är frivilligt, men det kan inverka gynnsamt på bedömningen.

 • familjeledighet, avbrott för militär- eller civiltjänstgöring, annan tjänstledighet eller annat möjligt skäl med datum samt uppehållets längd i månader

Forskningsfinansiering och stipendier

 • betydande forskningsfinansiering: datum för finansieringens början och slut, typ av finansiering, beviljande instans, belopp; din roll i forskningsgruppens arbete med ansökan om finansiering; ansvariga ledarens namn

Resultat från forskning

 • utvecklade metoder, program, infrastrukturer, material, handböcker och verktyg
 • patent och uppfinningar
 • viktigaste konstnärliga arbeten och processer

Erfarenhet av handledning och ledning av forskning

 • erfarenhet av att verka som officiellt utnämnd handledare för grundexamensstuderande och doktorander: antalet adepter per examen, ansvarig/assisterande handledare
 • erfarenhet av att leda en forskningsgrupp eller ett forskningsprojekt (precisera arbetsbeskrivningen, t.ex. handledare för postdoktorala forskare)

Undervisningsmeriter

Undervisningsmeriter läggs fram i kritiskt urval beroende på omständigheterna.

 • pedagogisk utbildning och övrig påvisad pedagogisk kompetens
 • forskningsbaserad och gemenskapsinriktad utveckling av undervisning och undervisningsmetoder (t.ex. utveckling av läromedel och öppen tillgång, medverkan i utvecklingsgrupper, pedagogisk publiceringsverksamhet)
 • undervisningserfarenhet allmänt
 • finansiering som beviljats för att utveckla undervisningen

Belöningar och utmärkelser

 • belöningar och utmärkelser för vetenskapliga, konstnärliga, forsknings- eller yrkesmässiga förtjänster eller för framgångsrik akademisk karriär
 • erkännanden som delats ut för undervisning

Viktigaste övriga akademiska meriter, exempelvis:

 • insatser som förhandsgranskare eller opponent för doktorsavhandlingar; medlemskap i doktorsavhandlingskommittéer eller -nämnder
 • medverkan som expertutvärderare vid tillsättning av tjänster och t.ex. vid utvärdering i samband med beviljande av docenttitel
 • kollegial granskning av finansieringsansökningar
 • medlemskap och förtroendeuppdrag i vetenskapliga samfund
 • medlemskap i nationella eller internationella expert-, gransknings- eller styrgrupper samt andra expertuppdrag (t.ex. medverkan i granskning inom det egna vetenskapsområdet)
 • medlemskap i redaktioner för vetenskapliga och yrkesinriktade publikationsserier och tidskrifter eller (chef)redaktörsuppdrag i sådana
 • uppdrag som granskare (referee) för vetenskapliga publikationer
 • uppdrag i högskolors eller forskningsorganisationers administration eller arbetsgrupper, uppdrag i högskolesamfundet, och nationella och internationella förtroendeuppdrag inom vetenskaps- och forskningsförvaltning (t.ex. i etiska kommittéer och nämnder)
 • viktiga internationella föredrag som inbjuden talare
 • anordnande av vetenskapliga konferenser

Vetenskapligt och samhälleligt genomslag

 • insatser för främjande av öppen vetenskap och forskning, t.ex. framtagning och ansvarsfull delning av forskningsmaterial och -data
 • utnyttjande av forskningsoutput (både egna och andras)
 • främjande av god vetenskaplig praxis, t.ex. insatser som stödperson för forskningsetik
 • utveckling av ansvarsfull forsknings- och innovationsverksamhet
 • viktigaste förtroendeuppdrag, expertuppgifter och uppdrag
 • meriter inom vetenskapskommunikation samt medverkan som expert i medier

Övrigt

 • övriga arbetsuppgifter och bindningar som är relevanta i respektive situation där meritförteckningen används (t.ex. verksamhet i ett företag eller en organisation)
 • övriga samhälleliga meriter och erkännanden
 • övrig kompetens som är relevant i respektive situation där meritförteckningen används

Publikationer

 • förteckning över dina tio viktigaste publikationer med tanke på projektet; obligatoriska uppgifter är författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation; länk till publikationen om tillgänglig; uppge inte tidskrifters impaktfaktorer (JIF) eller citeringsmetrik (t.ex. h-index)
 • Manuskript som ännu inte godkänts för publicering ska inte ingå i förteckningen.
 • Kan innehålla en länk till en längre publikationsförteckning

Har du frågor eller synpunkter?