Kestävä kehitys

Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista ja tavoiteohjelmasta. Kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta. Suomen Akatemia on sitoutunut kestävän kehityksen 17 globaaliin tavoitteeseen.

Suomen Akatemia on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosille 2022-2025. Sitoumuksen kautta Akatemian tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä tutkimusrahoituksessa ja tutkimustyössä. Kestävän kehityksen sitoumus kattaa kaiken Akatemian tutkimusrahoitustoiminnan. Akatemia tuo myös aktiivisen vaikuttavuusviestinnän kautta esille tutkimuksen mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä.

Kestävän kehityksen huomioiminen rahoitushauissa

Akatemia edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissaan hankkeissa. Kestävä kehitys huomioidaan myös akatemiaohjelmateemoja ja muiden temaattisten rahoitusmuotojen sisältöjä valmisteltaessa. Lisäksi käynnissä olevat akatemiaohjelmat tukevat kestävän kehityksen päämääriä.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä. Oma rahoituskriteerinsä se ei kuitenkaan ole. Akatemia seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rahoittamissaan hankkeissa.

Edellytämme, että rahoittamamme hankkeet huomioivat kestävän kehityksen osana vastuullista tiedettä. Kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät sen kuvaamiseen, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen kahdeksaa tavoitetta: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin; vaikuttavien ihmisten yhteiskunta; työtä kestävästi; kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt; hiilineutraali yhteiskunta; resurssiviisas talous; luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Kannustamme myös tutkijoita esittämään tutkimussuunnitelmassaan, miten hanke edistää kestävää kehitystä osana vastuullista tiedettä. Hankkeen loppuraportissa toivomme tutkijoiden kertovan, miten hanke ja sen tulokset ovat edistäneet kestävää kehitystä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?