Kestävä kehitys

Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista ja tavoiteohjelmasta. Kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta. Suomen Akatemia on sitoutunut Agenda2030:n sisältämiin 17 globaaliin tavoitteeseen.

Akatemia ottaa myös kansainvälisten kumppanien ja hakuteemojen valinnassa huomioon Akatemian kansainvälisyyttä lisäävien toimien arvopohjan sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Akatemia on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosille 2022–2025. Akatemian sitoumuksen tavoitteena on lisätä ja syventää tutkijoiden, Akatemian ja sen sidosryhmien tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä läpileikkaavasti tutkimuksessa ja tutkimusrahoituksessa. Sitoumuksen tavoitteena on myös tarkastella kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia aiempaa systemaattisemmin nivoen seurannan osaksi Akatemian toiminnan vuosikelloa. Akatemia tuo myös aktiivisen vaikuttavuusviestinnän kautta esille tutkimuksen mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä.

Kestävän kehityksen huomioiminen tutkimusrahoituksessa ja hakemusten arvioinnissa

Suomen Akatemia edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissaan hankkeissa. Kestävä kehitys huomioidaan myös akatemiaohjelmateemoja ja muiden temaattisten rahoitusmuotojen sisältöjä valmisteltaessa. Lisäksi useimmat käynnissä olevat akatemiaohjelmat ja strategisen tutkimuksen ohjelmat tukevat kestävän kehityksen päämääriä. Akatemia tukee kansainvälisen rahoittajayhteistyön kautta kestävän kehityksen tavoitteita ja yhteistyötä myös Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä. Lisäksi Akatemia seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rahoittamissaan hankkeissa.

Edellytämme, että rahoittamamme hankkeet huomioivat kestävän kehityksen osana vastuullista tiedettä. Kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät sen kuvaamiseen, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen 17 tavoitteesta. Hankkeen loppuraportissa toivomme tutkijoiden kertovan, miten hanke ja sen tulokset ovat edistäneet kestävää kehitystä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?