Vastuullinen tiede Suomen Akatemiassa

Vastuullisuus on olennainen osa Suomen Akatemian toimintaa. Akatemia rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta.

Suomen Akatemia huomioi vastuullisen tieteen yhteydessä: tutkimuseettiset kysymyksettasa-arvon ja yhdenvertaisuudentieteen avoimuudenkestävän kehityksen tavoitteet sekä vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteet. Tavoitteena on tätä kautta parantaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Vastuullinen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian toiminnan ytimessä on korkealaatuisen, uudistuvan, vastuullisen ja vaikuttavan tutkimuksen rahoittaminen kaikilla tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä sen hyödyntäminen yhteiskunnan parhaaksi. Akatemian toimet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä toteutuvat sen myöntämän tutkimusrahoituksen sekä organisaation tutkimusosaamisen ja asiantuntijuuden kautta.

Akatemian tutkimusrahoituspäätökset perustuvat kansainväliseen vertaisarviointiin. Kilpailullisella tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella osaamisellaan Akatemia edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee tieteen uudistumista. Akatemian myöntämä tutkimusrahoitus on määräaikaista, yleisimmin 4–5-vuotista. Pääosa Akatemian myöntämästä tutkimusrahoituksesta kanavoituu yliopistoissa tehtävään tutkimukseen.

Akatemia tekee tiivistä sidosryhmäyhteistyötä tutkimusyhteisön, muiden tutkimusrahoittajien ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten vahvistamiseksi, tutkimustiedon hyödyntämisen edistämiseksi ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden ja -teemojen tunnistamiseksi.

Akatemia toimii myös asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedepoliittisissa kysymyksissä sekä kerää ja analysoi tiedettä ja tieteen tekemistä koskevaa aineistoa. Laadukkaiden aineistojen ja analyysien tuottaminen vahvistaa tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tietoaineistoja kokoamalla ja avaamalla Akatemia tukee suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvaa uudistamista.

Asiantuntevalla tutkimusrahoituksella luodaan edellytyksiä suomalaisen osaamisen kehittymiseen kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Uuden tutkimustiedon lisäksi Suomen Akatemian myöntämällä tutkimusrahoituksella on uudistettu tutkijakunnan osaamista, kasvatettu uusia tutkijasukupolvia ja luotu vahvaa kansainvälisen tason tutkimusosaamista ja yhteistyöverkostoja Suomeen. Akatemia on rahoittanut 1990-luvun lopulta alkaen kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä esimerkiksi laajoja ilmastonmuutokseen, energiajärjestelmiin, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen syventyviä tutkimuskokonaisuuksia. Omalla toiminnallaan ja välillisesti rahoittamiensa tutkimusryhmien kautta Akatemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti siihen, miten esimerkiksi ymmärrys ilmastonmuutoksen eri ulottuvuuksista on syventynyt ja miten sen hallintaan ja hillintään on pystytty tutkimuksen avulla löytämään ratkaisuja. Akatemian rahoittamalla tutkimuksella on luotu myös kykyä hyödyntää kansainvälistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Suomessa.

Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vastuullisuutta tutkimusraporteista saatavalla aineistolla

Akatemia edellyttää rahoittamaltaan tutkimukselta vastuullisuutta ja kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista. Akatemialla ei ole roolia rahoittamansa tutkimuksen tai tutkimusinfrastruktuurien jalanjäljen mittaamisessa, vaan se kuuluu tutkimusorganisaation, kuten yliopiston tai tutkimuslaitoksen vastuulle.

Tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden seurantaa on tarve edelleen kehittää aiempaa systemaattisempaan suuntaan erityisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Uudessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessaan Akatemian toimenpiteenä on panostaa seurantaan entistä voimakkaammin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?