Publikationsförteckning

Dessa anvisningar gäller den fullständiga publikationsförteckningen som lämnas in som en bilaga till ansökan

Det är förbjudet att använda tidskriftsbaserad metrik vid bedömningen och att sökanden inte heller får bifoga metrikuppgifter till sin ansökan (t.ex. tidskriftens impaktfaktor (Journal Impact Factor, JIF), Publikationsforumets JUFO-klassificering eller h-index). 

Anvisningar

Uppge fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Vi begränsar inte förteckningens längd. Markera tydligt de tio viktigaste publikationerna med tanke på forskningsplanen.

Publikationsförteckningen är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den. Manuskript som ännu inte godkänts för publicering ska inte ingå i förteckningen.

Bifoga publikationsförteckningen till ansökan i e-tjänsten. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_publ.

Den fullständiga publikationsförteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • sökandes namn, förteckningens datum
 • publicerade publikationer och publikationer som godkänts för publicering uppräknade enligt Undervisnings- och kulturministeriets klassificering.

A) Referentgranskade vetenskapliga artiklar

 • artikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
 • Obs! Artikelavhandlingar uppges också under punkt G.

B) Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

 • inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C) Vetenskapliga böcker (monografier)

 • separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
 • Obs! Monografiavhandlingar uppges bara under punkt G (Lärdomsprov).

D) Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

 • artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E) Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning

 • populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi
 •  Obs. Inte insändare, korta kommentarinlägg eller publikationer på eget förlag

F) Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

 • utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G) Lärdomsprov

 • lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H) Patent och uppfinningsanmälningar

 • beviljat patent, uppfinningsanmälan

I) Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

 • audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

 

Har du frågor eller synpunkter?