Behörighet att ansöka

En ansökan är inte stödberättigad och behandlas inte om sökanden eller ansökan inte uppfyller de behörighetsvillkor eller andra centrala krav som ställts i utlysningen eller om det inte av andra skäl inte finns förutsättningar för behandlingen. Beslutet i denna fråga fattas av Akademins överdirektör för forskning.

Orsaker till att din ansökan inte kommer att behandlas:

 • Du har lämnat in ansökan för sent.
 • Ansökan uppfyller inte de behörighetskriterier som anges i utlysningstexten, eller någon annan begränsning som anges i utlysningstexten utesluter ansökan.
 • Efter en begäran om kompletterande uppgifter är ansökan ofullständig till väsentliga delar, eller så har du inte kompletterat den inom tidsfristen.
 • Forskningsplatsen ger inte sin förbindelse till ansökan.
 • Du har lämnat in flera ansökningar inom samma utlysningsomgång och inom följande bidragsformer: bidrag för anställning som akademiforskare, akademiprojektbidrag eller bidrag för anställning som klinisk forskare. I detta fall bedömer vi endast den första ansökan (i den ordning de inkommit).
 • Du har inte rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat forskningsprojekt enligt givna anvisningar.
 • Ansökan gäller ett ändamål för vilket Akademin inte beviljar finansiering.
 • Ansökan hör inte till den aktuella utlysningen.
 • Ansökan har lämnats in i en utlysning inom ett akademiprogram och faller inte inom ramen för programmet.
 • Du ansöker om finansiering inom ett akademiprogram och du har deltagit i planeringen av programmet på ett sätt som skulle ge dig konkurrensfördelar jämfört med övriga sökande. Det här gäller t.ex. medlemmar och permanenta experter av akademiprogrammets berednings- och ledningsgrupper.
 • En medlem av Finlands Akademis styrelse, forskningsråd eller rådet för strategisk forskning ansöker om akademifinansiering under sin mandatperiod.
 • Du har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen.

Ett forskningsråd eller ett annat förtroendeorgan kan låta bli att finansiera en ansökan på basis av forskningspolitiska orsaker eller om det av någon annan orsak är uppenbart att sökanden inte kan beviljas finansiering utifrån den inlämnade ansökan.

Se alltid avsnittet Vem kan ansöka? i utlysningstexten för information om behörighetskriterier och eventuella undantag.

Har du frågor eller synpunkter?