Hakukelpoisuus

Hakemusta ei ole hakukelpoinen eikä sitä oteta käsittelyyn (tutkita), jos hakija tai hakemus ei täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia tai jos muutoin ei ole edellytyksiä asian käsittelyyn. Asiasta päättää Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja.

Syitä, milloin hakemusta ei käsitellä, ovat

 • hakemus on myöhästynyt
 • hakuilmoituksessa mainittu kelpoisuusehto ei täyty tai hakuilmoituksessa mainittu jokin muu rajoite sulkee hakemuksen pois hausta
 • hakemus on yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen tai hakemusta ole täydennetty määräpäivään mennessä
 • suorituspaikka ei anna sitoumusta hakemukselle
 • hakija on jättänyt samassa haussa useamman kuin yhden hakemuksen, joka koskee jotain tai joitain seuraavista rahoitusmuodoista: akatemiatutkijan tehtävä, akatemiahanke tai kliinisen tutkijan tehtävä; tällöin vain hakemuksista ensin saapunut tutkitaan
 • hakija ei ole raportoinut ohjeiden mukaisesti Akatemian rahoituksella meneillään olevasta tai päättyneestä tutkimushankkeesta
 • hakemus kohdistuu tarkoitukseen, jota varten Akatemialla ei ole rahoitusmuotoa
 • hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun
 • akatemiaohjelmahakuun jätetty hakemus ei kuulu ohjelman piiriin
 • akatemiaohjelmarahoituksen hakija, joka on osallistunut ohjelman suunnitteluun tavalla, joka tuottaa hänelle kilpailuetua muihin hakijoihin nähden. Tässä asemassa ovat esimerkiksi akatemiaohjelman valmistelu- ja johtoryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat.
 • Suomen Akatemian hallituksen, tieteellisen toimikunnan sekä strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen hakee Akatemian tutkimusrahoitusta toimikautensa aikana
 • rahoitusta hakevan tutkijan on kolmen edellisen vuoden aikana todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin.

Toimikunta tai muu luottamuselin voi jättää hakemuksen rahoittamatta tiedepoliittisiin syihin perustuen, tai jos on ilmeistä, ettei hakija jostain muusta syystä voi saada rahoitusta jätetyn hakemuksen perusteella.

Tutustu aina hakuilmoituksen kohtaan ”Kuka voi hakea” saadaksesi tarkat tiedot kyseisen haun hakukelpoisuusedellytyksistä ja mahdollisista poikkeuksista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?