Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma, strategisen tutkimuksen varsinainen hakemus

Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia. Tästä syystä hakijan tulee noudattaa annettua ohjeistusta.

STN-konsortion yhteinen tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma laaditaan hankkeen koko rahoituskaudelle. Sen enimmäispituus on yhteensä 19 sivua (Times New Roman 12).

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman yhteenvedon enimmäispituus on kaksi sivua ja sen tulee noudattaa suunnitelman rakennetta.

Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia. Tästä syystä hakijan tulee noudattaa annettua ohjeistusta.

STN-konsortion yhteinen tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma laaditaan hankkeen koko rahoituskaudelle. Sen enimmäispituus on yhteensä 19 sivua (Times New Roman 12).

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman yhteenvedon enimmäispituus on kaksi sivua ja sen tulee noudattaa suunnitelman rakennetta. Vastuullinen tiede (tutkimusetiikka, avoin tiede, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys) tulee huomioida läpileikkaavana kokonaisuutena hakemusta laadittaessa.

Varsinainen hakemus Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman sivurakenne (enintään 19 sivua):

Yhteenveto - executive summary (enintään 2 sivua)

 • vastuullinen tiede tulee huomioida kokonaisvaltaisesti myös yhteenvedossa

1. Hankkeen ydinajatus ja vastaukset ohjelmakysymyksiin A–E

  • miten hanke vastaa ohjelman tavoitteisiin ja ohjelmakysymyksiin (A–E)
  • mitä uutta tietoa tuotetaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten sitä hyödynnetään
  • konsortion moni- ja poikkitieteellisen yhteistyön tuottama lisäarvo sekä tarvittaessa perustelu konsortion kokoonpanon muutoksille (muutokset kokoonpanossa edellyttävät aina yhteydenottoa vastaavaan tiedeasiantuntijaan hyvissä ajoin ennen haun sulkeutumista)
  • tavoiteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

  2. Tutkimuksen tieteelliset tavoitteet ja niiden perustelut sekä vuorovaikutukselliset tavoitteet

  • tutkimuskysymykset ja hypoteesit
  • aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus, konsortion asemoituminen kansainväliseen tieteelliseen kenttään
  • teoreettinen taustoitus
  • monitieteisen yhteistyön metodologia
  • odotettavissa olevat tieteelliset tulokset ja mahdollisuus läpimurtoihin
  • konsortion vuorovaikutuksen tavoitteet

  3. Tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusmenetelmät ja -aineistot työpaketeittain

  • työskentelysuunnitelman kuvaus työpaketeittain, työpakettien liittyminen toisiinsa.
  • valitun monitieteisen lähestymistavan perustelut
  • tutkimusasetelman mahdollistavien aineistojen ja menetelmien esittely
  • monitieteisen menetelmien ja tulosten integrointi
  • tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset sekä mahdolliset tutkimusluvat ja niiden hakeminen.

   4. Vuorovaikutuksen toteuttaminen

  • tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta keskeiset toimijat ja tiedon tarpeet
  • vuorovaikutuksen tavat, kanavat ja ajoitus hyödyntäjien kannalta optimaalisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa
  • median kanssa toimiminen, mukaan lukien sosiaalinen media.

  5. Konsortion tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastuut ja kompetenssi

  • konsortion johtajan ja työpaketeista vastaavien tutkijoiden ansiot ja kompetenssit
  • kompetenssi monitieteisten menetelmien ja tulosten yhdistämiseen
  • konsortion johtaminen, työnjako ja yhteistyön varmistaminen työpakettien kesken
  • tarvittaessa perustelu sukupuolijakauman epätasaisuudelle sekä keinot tasa-arvon edistämiseksi
  • hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat.

  6. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijaliikkuvuus

  • kansainväliset kytkennät ja yhteistyö
  • suunnitelma mahdollisesta hankkeen toteuttamista tukevasta tutkijaliikkuvuudesta.

  7. Konsortion aikataulu ja kustannusarvio

  • tutkimuksen ja vuorovaikutuksen aikataulu
  • konsortion kustannusarvio (sisältäen molemmat rahoituskaudet) ja kustannusten perustelut menolajeittain
  • vuorovaikutustoiminnasta syntyvät kustannukset.

  8. Lähdeluettelo

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?