Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma, strategisen tutkimuksen varsinainen hakemus

Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia. Tästä syystä hakijan tulee noudattaa annettua ohjeistusta.

STN-konsortion yhteinen tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma laaditaan hankkeen koko rahoituskaudelle. Sen enimmäispituus on yhteensä 19 sivua (Times New Roman 12).

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman yhteenvedon enimmäispituus on kaksi sivua ja sen tulee noudattaa suunnitelman rakennetta.

VARSINAINEN HAKEMUS Tutkimus- ja   vuorovaikutussuunnitelman sivurakenne (enintään 19 sivua):

Yhteenveto - executive summary (enintään 2   sivua)

1. Hankkeen ydinajatus ja vastaukset   ohjelmakysymyksiin AE

 • miten hanke vastaa ohjelman tavoitteisiin ja ohjelmakysymyksiin (A–E)
 • mitä uutta tietoa tuotetaan tavoitteiden  saavuttamiseksi ja miten sitä hyödynnetään
 •   konsortion   moni- ja poikkitieteellisen yhteistyön tuottama lisäarvo sekä tarvittaessa   perustelu konsortion kokoonpanon muutoksille (muutokset kokoonpanossa   edellyttävät aina yhteydenottoa vastaavaan tiedeasiantuntijaan hyvissä ajoin ennen haun sulkeutumista)
  • tavoiteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

2. Tutkimuksen tieteelliset tavoitteet ja niiden perustelut sekä vuorovaikutukselliset tavoitteet

 • tutkimuskysymykset ja hypoteesit
 • aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus, konsortion asemoituminen kansainväliseen tieteelliseen kenttään
 • teoreettinen taustoitus
 • monitieteisen yhteistyön metodologia
 • odotettavissa olevat tieteelliset tulokset ja mahdollisuus läpimurtoihin
 • konsortion vuorovaikutuksen tavoitteet
 • julkaisusuunnitelma.

3. Tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusmenetelmät ja -aineistot työpaketeittain

 • työskentelysuunnitelman kuvaus työpaketeittain, työpakettien liittyminen toisiinsa.
 • valitun monitieteisen lähestymistavan perustelut
 • tutkimusasetelman mahdollistavien aineistojen ja menetelmien esittely
 • monitieteisen menetelmien ja tulosten integrointi
 • tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset sekä mahdolliset tutkimusluvat ja niiden hakeminen.

4. Vuorovaikutuksen toteuttaminen

 • tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta keskeiset toimijat ja tiedon tarpeet
 • vuorovaikutuksen tavat, kanavat ja ajoitus hyödyntäjien kannalta optimaalisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa
 • median kanssa toimiminen, mukaan lukien sosiaalinen media.

5. Konsortion tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastuut ja kompetenssi

 • konsortion johtajan ja työpaketeista vastaavien tutkijoiden ansiot ja kompetenssit
 • kompetenssi monitieteisten menetelmien ja tulosten yhdistämiseen
 • konsortion johtaminen, työnjako ja yhteistyön varmistaminen työpakettien kesken
 • tarvittaessa perustelu sukupuolijakauman epätasaisuudelle sekä keinot tasa-arvon edistämiseksi
 • hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat.

6. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijaliikkuvuus

 • kansainväliset kytkennät ja yhteistyö
 • suunnitelma mahdollisesta hankkeen toteuttamista tukevasta tutkijaliikkuvuudesta.

7. Konsortion aikataulu ja kustannusarvio

 • tutkimuksen ja vuorovaikutuksen aikataulu
 •   konsortion kustannusarvio (sisältäen molemmat rahoituskaudet) ja kustannusten perustelut menolajeittain
  • vuorovaikutustoiminnasta syntyvät kustannukset.

8. Lähdeluettelo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?