Avoin tiede: avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen

Suomen Akatemia on sitoutunut avoimen tieteen periaatteiden ja käytäntöjen edistämiseen tieteen laadun ja uudistumismahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät tutkimustuotokset (erityisesti julkaisut, tutkimusaineistot, menetelmät) sekä niiden metatiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoimen tieteen tavoitteiden toteuttaminen on myös osa vastuullisen tieteen tukemista. Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on osa tutkijoiden asiantuntijuutta. Avoimuuden toteuttaminen edistää myös tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustuloksistaan kertovien tiedejulkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä hankkeen tuottamien tutkimusaineistojen avaamiseen. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimusaineistoissa, jotka on rahoitettu Akatemian tutkimusrahoituksella tai joissa on hyödynnetty Akatemian rahoittamia tutkimusinfrastruktuureja, tulee aina mainita, että tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian rahoituksella sekä asiaan kuuluvat päätösnumerot. Sähköisen julkaisun tai aineiston yhteydessä tieto on lisättävä sen metatietoihin.

Tiedejulkaisujen avoin saatavuus

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiensa hankkeiden sitoutuvan tiedejulkaisujen avoimen saatavuuden toteuttamiseen. Edellytys koskee niitä julkaisuja, jotka syntyvät Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen tuotoksina. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita, mutta myös muita julkaisutyyppejä kannustetaan julkaisemaan avoimesti.

Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää, kultaista tai hybridimallia.

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, niin sanotussa open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun, jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin.

Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu. Kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun avata artikkelinsa avoimesti saataville, vaikka muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Akatemia korostaa, että kalleutensa ja potentiaalisten väärinkäytösten takia hybridijulkaiseminen on vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Akatemia sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan, joka on tavallisesti korkeintaan kuusi kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille, joilla se on korkeintaan kaksitoista kuukautta. Akatemia kannustaa artikkelin lopullisen eli vertaisarvioidun ja editoidun version tallentamiseen. Jos julkaisusopimus ei tätä salli, artikkelin voi tallentaa niin sanottuna pre-print-versiona, eli tutkijan omana todennäköisesti vertaisarvioimattomana käsikirjoituksena.

Kultaista mallia käytettäessä hanke voi käyttää Akatemian myöntämää tutkimuskulurahoitusta avoimuuden toteuttamiseen. Myös hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.

Akatemia on osa kansainvälistä tutkimusrahoittajien cOAlition S-ryhmää, joka tukee tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden edistämistä Plan S-tavoitteiden mukaisesti. Plan S:n esittämät periaatteet ja käytännöt tullaan ottamaan käyttöön 1.1.2021 jälkeen avattavissa rahoitushauissa, joten ne eivät koske vuoden 2020 rahoitushakuja tai sitä aiemmin tehtyjä rahoituspäätöksiä. 1.1.2021 käyttöön otettavat toimintatavat julkaisujen avoimen saatavuuden toteuttamisesta Plan S:n mukaisesti julkaistaan syksyllä 2020. Plan S:n toteuttamisen edistymistä voi seurata cOAlition S -ryhmän kotisivuilta.

Tutkimusaineistojen hallinta ja avoimuus

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat hankkeidensa tuottamien tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avaamisesta oman tutkimusorganisaation tai tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään. Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava.

Tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen. Tämä edellyttää myös, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta.

Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta niitä voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi.

Aineistojen hallinnointi, luettelointi- ja arkistointipalveluja tarjoavat esimerkiksi:

Lue lisää avoimesta tieteestä

Näin haet rahoitusta: Ohjehakemisto A-Ö

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?

Verkkoasioinnissa (SARA) on käyttökatko perjantaista 29.1.2021 klo 18:30 - maanantaihin 1.2.2021 klo 08:00.