Strategisen tutkimuksen ohjelmahaku 2020: Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE), kutsuhaku jatkoon valituille

11.3.2020
16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
1.10.2020-30.9.2023
Päätetty

Valtioneuvosto on päättänyt yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2020.

Tutkimusohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti. Läpileikkaavana painopisteenä on yhteisöllisyys. Siinä missä teeman näkökulma ohjelmahaussa on varsin yksilökeskeinen, niin painopisteen valinnalla halutaan korostaa sitä, että yksilö toimii aina osana yhteiskuntaa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen rahoituksen erityispiirteitä ovat:

  • Rahoitusta voivat saada vain konsortiot, ja niiden on noudatettava STN:n vaatimusten mukaista konsortiorakennetta.
  • Rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion johtajalle koko rahoituskauden ajan. Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion johtamistehtävään.
  • Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.
  • Rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukaista ja täysimääräistä.
  • Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii tutkimuksen lisäksi vaikuttavuuteen tähtäävää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä hankkeen alusta sen päättymiseen asti.
  • Rahoitetut konsortiot muodostavat temaattisen ohjelmakokonaisuuden, jota koordinoi erikseen STN:n toimesta palkattava ohjelmajohtaja. 

Strategisen tutkimuksen rahoitushaku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoin kaikille hakukelpoisille hakijoille. Varsinaiseen hakuun kutsutaan aiehaun arvioinnissa parhaiten menestyneet STN-konsortiot. Kutsumisesta päättää strategisen tutkimuksen neuvosto.

STN-konsortion johtajalla tulee olla tohtorintutkinto ja dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Rahoitusta voivat hakea konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme osahanketta ja kaksi organisaatiota sekä edustettuina vähintään kolme tutkimusalaa. STN-konsortiolle on myös nimettävä omalla toimialallaan pätevä vuorovaikutusvastaava.

Nyt haettavien hankkeiden kesto on 3+3 vuotta. STN varautuu rahoittamaan, kahdessa nyt avoinna olevassa ohjelmahaussa, yhteensä 8-12 hanketta. Ohjelmissa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita ensimmäisen 3-vuotiskauden osalta yhteensä noin 34 miljoonalla eurolla. Hankkeiden kustannusarvion realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?