Strategisen tutkimuksen ohjelma (kutsuhaku)– Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä (WaWe)

3.6.2024
29.8.2024 klo 16.15 Suomen aikaa (toinen vaihe)
noin 28 miljoonaa euroa ensimmäiselle 3-vuotiskaudelle (rahoitus on varattu jaettavaksi kahden nyt avoinna olevan ohjelman kesken)
1.12.2024-30.11.2027 (1. rahoituskausi) ja 1.12.2027-30.11.2030 (2. rahoituskausi)
Avoinna

Kutsuhaku (haun toinen vaihe) on avoinna vain STN:n jatkoon valitsemille konsortioille.

Valtioneuvosto on päättänyt yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista vuodelle 2024.

Ohjelmassa keskitytään veteen ja vesivaroihin yhteiskunnallisena kysymyksenä kansallisesti ja globaalisti. Vesi on olennainen osa hyvinvointia, huoltovarmuutta ja kestävää kehitystä puhutaan sitten pinta- tai pohjavesistä, sisävesistä tai meristä. Suomessa on merkittävää vesiosaamista, joka luo vahvan perustan veteen liittyvien uusien ratkaisujen kehittämiselle. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vesi on kriittinen resurssi, jonka hallinta aiheuttaa jännitteitä ja jopa konflikteja. Myös ilmastonmuutos, luontokato ja väestökysymykset haastavat kaikki osaltaan kansainvälistä vesidiplomatiaa ja -politiikkaa. Miten edistää kestävää vesivarojen hallintaa tilanteissa, joissa syntyy kilpailua veden riittävyydestä? Miten vahvistaa vesiturvallisuutta niin määrään kuin laatuun kohdistuvia uhkia vastaan? Ohjelmassa rakennetaan laaja-alaista ymmärrystä ja asiantuntijuutta vesiturvallisuuden ja vesien kestävän käytön vahvistamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen rahoituksen erityispiirteitä ovat:

  • Rahoitusta voivat saada vain konsortiot, ja niiden on noudatettava STN:n vaatimusten mukaista konsortiorakennetta.
  • Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii tarkoituksenmukaisen tutkimuksen lisäksi vaikuttavuuteen tähtäävää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä hankkeen alusta sen päättymiseen asti. Hankkeiden toimintaa ja sen vaikutuksia myös seurataan säännöllisesti.
  • Rahoitetut konsortiot muodostavat temaattisen ohjelman, jota johtaa STN:n erikseen rahoittama osa-aikainen ohjelmajohtaja. Ohjelmajohtajan pääasiallisena tehtävänä on edistää ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
  • Rahoitettavat hankkeet sitoutuvat noudattamaan vastuullisen tieteen periaatteita.
  • Rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion johtajalle koko rahoituskauden ajan. Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion johtamistehtävään.
  • Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.
  • Rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukaista ja täysimääräistä.

Rahoitetut konsortiot sekä ohjelmajohtaja osallistuvat aktiivisesti ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaan. Ohjelmajohtaja vastaa ohjelmatasoisesta vuorovaikutustyön kehittämisestä ja ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä sekä edistää strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelmajohtajahaku toteutetaan erillisenä hakuna, joka on auki samaan aikaan kun ohjelmahaun varsinainen haku. Ohjelmajohtaja ei voi toimia johtamassaan tutkimusohjelmassa konsortion, osahankkeen tai työpaketin johtajana. Ohjelmajohtajan tulee olla professorin tai dosentin tasoinen tutkija.

Strategisen tutkimuksen rahoitushaku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoin kaikille hakukelpoisille hakijoille. Varsinaiseen hakuun kutsutaan aiehaun arvioinnissa parhaiten menestyneet STN-konsortiot. Kutsumisesta päättää strategisen tutkimuksen neuvosto.

STN-konsortion johtajalla tulee olla tohtorintutkinto sekä dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Rahoitusta voivat hakea konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme organisaatiota sekä vähintään kolme tutkimusalaa. STN-konsortiolle on myös nimettävä omalla toimialallaan pätevä vuorovaikutusvastaava.

Nyt haettavien hankkeiden kesto on 3+3 vuotta. STN varautuu rahoittamaan kahdessa nyt avoinna olevassa ohjelmahaussa (Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä -ohjelma sekä Demokratian tulevaisuus -ohjelma) yhteensä 9–10 hanketta, joiden kunkin budjetti ensimmäisellä rahoituskaudella on 2,75–3 miljoonaa euroa. Hankkeita on varauduttu rahoittamaan ensimmäisen kolmivuotiskauden osalta yhteensä noin 28 miljoonalla eurolla. Hankkeiden kustannusarvion realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että erityisesti rahoitusehtoihin ja STN rahoitusperiaatteisiin. Tutustu myös Akatemian sivuilta Tutkimusrahoitus-osiosta löytyvään tietoon vastuullisesta tieteestä. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan tällä hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?