Tutkimussuunnitelman rakenne - akatemiatutkija

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudatetaan akatemiatutkijan tehtävän rahoitusta haettaessa

Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

 • Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 12 sivua
 • Paperikoko on A4
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt
 • Riviväli on 1
 • Marginaalit ovat 20 mm
 • Tekstin tasaus on vasemmalle
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt
 • Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen otsikoinnissa, sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan mallipohjalle.

 • Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.
 • Annettua otsikointia ei saa muuttaa eikä poistaa. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita.
 • Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tarkoitus ja tavoitteet

1.1    Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat:

 • Hankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • Hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet.

1.2    Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t):

1.3    Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen:

 • Tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä.
 • Tutkimushankkeen uutuus- ja/tai lisäarvo tieteelle.

2. Toteutus

2.1    Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • Yksityiskohtainen kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta lähtien tavoitteista, tutkimuslähteistä ja mahdollisesta alustavasta tutkimusaineistosta (preliminary data).
 • Erilaisten tutkimustehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa.
 • Tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus.
 • Hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tutkimustehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana.

2.2 Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö:

 • Käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta, analyysit ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat.
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Kuvaus paikallisesta, kansallisesta ja/tai kansainvälisestä tutkimusympäristöstä mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3  Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

3. Hakija, mahdollinen tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1    Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän, hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset ansiot:

 • Vastuullisen johtajan (hakijan) tehtävä ja rooli hankkeessa. HUOM! Hakemuksen kohdassa ”Ansiot ja pätevöityminen” kuvataan hakijan omat ansiot, oma tutkijanuran edistäminen sekä haettavan rahoituksen liittyminen aiempaan tutkimukseen
 • Hankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä heidän keskeiset ansionsa
 • Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden nimet ja/tai koulutustaso, jos ne ovat tiedossa.

3.2    Yhteistyötahot:

 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän roolinsa.
 • Perustelut yhteistyötahoille ja mitä yhteistyöllä saavutetaan.

4. Vastuullinen tiede

4.1  Tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, avoin tiede sekä kestävä kehitys hankkeessa:

Tutkimuseettiset kysymykset:

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (Esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen.)
 • Mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen.
 • Katso lisätietoja tutkimuseettisistä asioista

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/tasa-arvo

Avoin tiede:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Katso lisätietoja: aka.fi/avoin_tiede
 • Aineistonhallinnan lyhyt suunnitelma, jossa kuvataan, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset ja minne aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tulee toimittaa varsinainen aineistonhallintasuunnitelma, joka on rahoituksen maksatuksen ehtona.
 • Katso varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman ohje aka.fi/aineistonhallinta

Kestävän kehityksen tavoitteet:

5. Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1  Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • Lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella.
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä? Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: aka.fi/tutkimuksen_vaikuttavuus

Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman pituuteen.
 • Lähdeluettelon fontti on 10 pt. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?