Tutkimussuunnitelman rakenne - akatemiaprofessori (2020)

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 12 sivua, ellei hakuilmoituksessa ole muuta mainittu. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (tekijä jne. vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan. Tutkimussuunnitelman voi jättää myös liitteenä, mutta silloin on noudatettava ylläolevia ohjeita ja tutkimussuunnitelman rakennetta. Hakemuksen tieteellisen arvioinnin helpottamiseksi suosittelemme, että tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä.

Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1.     Tutkimushankkeen tarkoitus ja tavoitteet

1.1.  Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat:

 • Hankkeen liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • Hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet.

1.2.  Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t)

1.3.  Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen:

 • Tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä.
 • Tutkimushankkeen uutuus- ja/tai lisäarvo tieteelle.

2.     Tutkimushankkeen toteutus

2.1.  Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • Yksityiskohtainen kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta lähtien tavoitteista, tutkimuslähteistä ja mahdollisesta alustavasta tutkimusaineistosta (preliminary data).
 • Erilaisten tutkimustehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa.
 • Tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus.
 • Hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tutkimustehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana.

2.2.  Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö:

 • Käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat.
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Kuvaus paikallisesta, kansallisesta ja/tai kansainvälisestä tutkimusympäristöstä mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3.  Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

3.     Hakija, mahdollinen tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1.  Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän hankkeensa kannalta keskeiset ansiot:

 • Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden nimet ja/tai koulutustaso, jos ne ovat tiedossa.
 • Hankkeen vastuullisen johtajan sekä hankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot viimeisen 5–10 vuoden ajalta.
 • Hankkeen liittyminen hakijan aiempaan tai muuhun tutkimukseen.

3.2.  Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta:

 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän ansionsa.
 • Perustelut yhteistyötahoille ja mitä yhteistyöllä saavutetaan.

 4.     Vastuullinen tiede

4.1.  Tutkimuseettiset kysymykset:

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (Esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen.)
 • Mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen.
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/eettiset

4.2.  Avoimen tieteen edistäminen:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Erillisenä hakemuksen liitteenä aineiston jatkokäyttöä tukeva aineistonhallintasuunnitelma.
 • Katso lisätietoja: avoin tiede
 • Katso lisätietoja: aineistonhallinta

4.3.  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/tasa-arvo

5.     Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1.  Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • Lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella.
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä? Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: tutkimuksen vaikuttavuus

5.2.  Kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottaminen:

 • Lyhyt kuvaus, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen kahdeksaa tavoitetta: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko. 

Katso lisätietoja: kestava kehitys

6.     Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?