Program och projekt

Rådet för strategisk forsknings (RSF) program söker svar på samhällsutmaningar och tar fram lösningar. Forskningen inom RSF:s program är lösningsinriktad och mångvetenskaplig. Ett nära samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat spelar en avgörande roll inom programmen.

Det är statsrådet som definierar behovet av forskning. RSF föreslår årligen teman till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana och prioritetsområdena. Efter statsrådets beslut kan RSF lansera sina program. De projekt som finansieras inom ett och samma program bildar en tematisk helhet.

Pågående program

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025)
Det här programmet söker lösningar på hur vi kan avancera mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem. Framtidens livsmedelssystem ska vara en del av lösningen på klimatförändringen, inte en del av problemet.

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)
Programmet söker lösningar på hur den ohållbara materiella grunden för vår livsstil kan ersättas med hjälp av nya material och innovativa tjänster. Systemisk förändringshantering och större resurssmarthet står i centrum.

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)
Inom programmet söks svar på hur och med vilka medel samhällsutvecklingen idag kan styras.

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)
Forskningen inom programmet söker lösningar på hur växelverkan mellan teknisk utveckling, institutionella och organisatoriska strukturer och olika kulturer kan stödjas så att alla inkluderas i ett allt mer mångkulturellt och teknifierat samhälle.

Klimatförändringen och människan, CLIMATE (2020–2026)
Programmet söker lösningar för hur människor ska kunna göra val i frågor som gäller stävjande av eller anpassning till klimatförändringen och hur samhället kan skapa premisser för att dessa val kan göras på hållbara och lika grunder.

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, LITERACY (2020–2026)
Programmet söker löningar för hur information och kunskap kan användas kritiskt och konstruktivt som grund för beslutsprocesser och konkret verksamhet på såväl individuell som samhällelig nivå.

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY (2021–2027)
Detta program handlar om att med hjälp av forskning ta fram lösningar för att anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. 

Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD (2021–2027)
Programmet fokuserar på biologisk mångfald – biodiversitet – som en förutsättning för välfärd och söker med hjälp av forskning lösningar på hur en utarmning av biodiversiteten kan stoppas och ekosystem återupplivas.

Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS (2021–2024)
Detta program fokuserar på kriser orsakade av pandemier och deras omfattande samhälleliga konsekvenser.

Barn och unga – välmående framtidsformare, YOUNG (2022–2028)
Programmet fokuserar på barn och unga som samhällsmedlemmar och framtidsformare och söker med hjälp av forskning lösningar för att trygga lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg uppväxt och utveckling för alla barn och unga.

Säkerhet och tillit i algoritmernas tid, SHIELD  (2022–2028)
I programmet ligger fokus på säkerhet och tillit i en tid av informationsteknologier och hybridpåverkan.

Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång, JUST ENERGY (2023–2029)
Detta program är inriktat på energilösningar som en del av en rättvis grön övergång. 

Samhällslösningar för en rättvis grön övergån, JUST TRANSITION (2023–2029)
Programmet är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv. 

Har du frågor eller synpunkter?