Program och projekt

Rådet för strategisk forsknings (RSF) program söker svar på samhällsutmaningar och tar fram lösningar. Forskningen inom RSF:s program är lösningsinriktad och mångvetenskaplig. Ett nära samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat spelar en avgörande roll inom programmen.

Det är statsrådet som definierar behovet av forskning. RSF föreslår årligen teman till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana och prioritetsområdena. Efter statsrådets beslut kan RSF lansera sina program. De projekt som finansieras inom ett och samma program bildar en tematisk helhet.

Pågående program

Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, TECH (2015–2021)
I RSF-programmet finansieras forskning som inriktas på att identifiera och nyttiggöra tekniska omvälvningar.

Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI (2015–2021)
Hållbar användning av naturtillgångar och begränsning av klimatförändring kräver ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle. I en cirkulär ekonomi cirkulerar förnybara och icke-förnybara naturtillgångar effektivt och material- och energiströmmar används optimalt. RSF-programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland stöder dessa mål.

Jämlikhet i samhället, EQUA (2015–2021)
RSF-programmet handlar om jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet. Avsikten är att finna lösningar som stöder en reform av basservicen och förmånssystemet som är hållbar och främjar jämlikhet.

Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, CITIZEN (2017–2021)
RSF-programmet belyser det informationsbehov och de utmaningar som de globala förändringarna skapar för det finländska politiska systemets funktion och stabilitet.

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)
Syftet med programmet är att få fram svar på frågor om hur samhällets, samfundens och individernas krafter och resurser samt de nya kombinationerna av dessa på bästa sätt skulle stödja en övergripande anpassningsförmåga.

Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023)
RSF-programmet ska få fram lösningar på frågan om hur samhället, samfunden och individerna ska bli bättre på att ta tillvara, utveckla och samordna sina resurser på nya och hållbara sätt.

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025)
Det här programmet söker lösningar på hur vi kan avancera mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem. Framtidens livsmedelssystem ska vara en del av lösningen på klimatförändringen, inte en del av problemet.

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)
Programmet söker lösningar på hur den ohållbara materiella grunden för vår livsstil kan ersättas med hjälp av nya material och innovativa tjänster. Systemisk förändringshantering och större resurssmarthet står i centrum.

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)
Inom programmet söks svar på hur och med vilka medel samhällsutvecklingen idag kan styras.

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)
Forskningen inom programmet söker lösningar på hur växelverkan mellan teknisk utveckling, institutionella och organisatoriska strukturer och olika kulturer kan stödjas så att alla inkluderas i ett allt mer mångkulturellt och teknifierat samhälle.

Klimatförändringen och människan, CLIMATE (2020–2026)
Forskningsprogrammet söker lösningar för hur människor ska kunna göra val i frågor som gäller stävjande av eller anpassning till klimatförändringen och hur samhället kan skapa premisser för att dessa val kan göras på hållbara och lika grunder.

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, LITERACY (2020–2026)
Forskningsprogrammet söker löningar för hur information och kunskap kan användas kritiskt och konstruktivt som grund för beslutsprocesser och konkret verksamhet på såväl individuell som samhällelig nivå.

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY (2021–2027)
Detta forskningsprogram handlar om att med hjälp av forskning ta fram lösningar för att anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. 

Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD (2021–2027)
Programmet fokuserar på biologisk mångfald – biodiversitet – som en förutsättning för välfärd och söker med hjälp av forskning lösningar på hur en utarmning av biodiversiteten kan stoppas och ekosystem återupplivas.

Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS (2021–2024)
Detta forskningsprogram fokuserar på kriser orsakade av pandemier och deras omfattande samhälleliga konsekvenser.

Har du frågor eller synpunkter?