Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER)

Inom program söks svar på hur och med vilka medel samhällsutvecklingen idag kan styras. Det allmännas roll förändras samtidigt som den tekniska utvecklingen är snabb. I förändrade lägen blir det nödvändigt att omvärdera det allmännas makt och ansvar liksom även möjligheterna till och de tillgängliga resurserna för styrning av utvecklingen så att den främjar långsiktiga samhällsmål, såsom hälsa och välfärd, jämlik och högklassig utbildning och kultur samt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Flernivåstyrning (multilevel governance) där makt utövas av offentliga, privata och tredje sektorns aktörer i en global kontext gör emellertid det allmännas gränser och ansvarsfördelningen otydligare. I centrum för temat står de förändringar som redan är märkbara på gränsytan och i växelverkan mellan den offentliga och den privata sektorn.

Förändrade handlingsmodeller ställer nya krav på styrningens medel och på hur avtal ingås. Därför behövs vetenskaplig kunskap om t.ex. formerna för konkurrensutsättning och samarbete, betydelsen av förebyggande arbete och om de möjligheter som olika slag av informationsstyrning och teknikanvändning skapar. Forskningsbaserad framsynskunskap behövs också om olika scenarier för det allmänna och dess roll och hur dessa scenarier påverkar dels människor och miljö, dels ekonomin, dess premisser och dess säkerhet.

Processer och avtal ska granskas ur offentliga aktörers, företags och andra aktörers synvinklar. Dessutom kan forskningen behandla sådana ändringar i internationella avtal vilkas effekter allt oftare påverkar ramarna för det nationella beslutsfattandet. Frågor som ska beaktas är bl.a. styrningens incitamentseffekter, utmaningarna och möjligheterna inom utvärderingsarbetet samt problem som orsakas av konkurrens och asymmetrisk information. I nuläget förefaller det sannolikt att ny teknik kommer att ha en exceptionellt viktig betydelse och att reformer i styrmetoder och verksamhetens organisation blir nödvändiga för att den nya tekniken ska kunna utnyttjas. Samhällsstyrningen och det förändrade förhållandet mellan det offentliga och det privata kan studeras ur exempelvis social, ekonomisk, medicinsk, juridisk, politisk och historisk synvinkel.

Många viktiga forskningsfrågor handlar om t.ex. offentlig upphandling, markanvändning, företagsstöd, konkurrens- och innovationspolitiken, energi- och klimatpolitiken samt den politik och reglering som berör enskilda sektorer såsom tele-, el-, apoteks- och läkemedelsmarknaden. Därtill är det viktigt att undersöka frågor kring samhällelig styrning och ansvar också inom tjänsteproduktionen, såsom tillväxt- och livskraftstjänster, social- och hälsovårdstjänster, äldreomsorgen och stöd till funktionsnedsatta, småbarnspedagogik och utbildning samt att analysera hur offentliga datasystem kan utnyttjas så att man samtidigt tryggar människornas likställdhet och integritetsskydd.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS)
Konsortieledare: Jyrki Nummenmaa, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Antero Karvonen, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, 4FRONT Oy, Jyväskylä universitet, Åbo universitet

Smart land use policy for sustainable urbanization (SmartLand)
Konsortieledare: Seppo Junnila, Aalto universitetet
Interaktionsansvarig: Aija Staffans, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Aalto universitetet, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Meteorologiska institutet

Towards EcoWelfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI)
Konsortieledare: Liisa Häikiö, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Erkki Mervaala, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Aalto universitetet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Mer information

  • programdirektör: teamchef Mika Nieminen, fornamn.efternamn(at)vtt.fi

Har du frågor eller synpunkter?