Hälsa, välfärd och levnadsvanor (HEALTH)

I forskningen inom temaområdet fästs det särskild uppmärksamhet vid sådana mekanismer som permanent ändrar på människors beteende och som utnyttjar de senaste årtiondenas resultat inom vetenskapen. Det finns gott om information som har att göra med hälsa och välbefinnande, men finländarna tar inte till sig rekommendationer som gäller deras levnadsvanor. Inte heller kan information om sådana levnadsvanor som främjar hälsa och välbefinnande utnyttjas i tillräcklig grad. Med tanke på temat är det ytterst viktigt att olika grupper identifieras och att det utreds vilka som är deras intressen och motiverande faktorer. Det är viktigt med en internationell kontext och internationellt samarbete. Vilka framgångsrika åtgärder inom hälsa och välbefinnande har vidtagits på andra håll; vilka är lärdomarna av dessa och vad kunde överföras till eller tillämpas i Finland?

Genom forskningen inom temaområdet ökas kunskapen om hur resurser kan överföras från behandling av sjukdomar till förebyggande av sjukdomar och om hur information om hälsa och välbefinnande kan framställas på ett sådant sätt att den på bästa sätt tilltalar och motiverar olika grupper och så att den kan anammas och förvandlas till permanent hälsa och välbefinnande i alla skeden av livet. Forskningen kan dessutom omfatta samhällets ansvar och möjligheter, genomslaget och den samhälleliga acceptabiliteten i fråga om olika styrmedel och lösningar samt olika sätt att uppmuntra till sunda levnadsvanor och val och olika sätt att få individen att ta större ansvar för sin egen hälsa.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

STOP DIABETES – knowledge-based solutions (StopDia)
Konsortieledare: Jussi Pihlajamäki, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Evidence-based health promotion (Promo@Work)
Konsortieledare: Jaana Laitinen, Arbetshälsainstitutet

Konsortiets sammansättning: Arbetshälsainstitutet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Kölns universitet

Inclusive promotion of health and wellbeing (PROMEQ)
Konsortieledare: Marja Vaarama, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Ungdomsforskningsnätverket, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Näringslivets forskningsinstitut

Transferring child and adolescent mental health treatment to awareness, prevention and early intervention (APEX)
Konsortieledare: Andre Sourander, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, IWK Health Centre

Mer information

  • programdirektör: specialforskare, docent Eveliina Saari, fornamn.efternamn(at)ttl.fi

Har du frågor eller synpunkter?