Ohjelmat ja hankkeet

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin. Tutkimus on ratkaisukeskeistä ja monitieteistä. Tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välinen yhteistyö. Valtioneuvosto määrittää tutkimuksen tarpeen. STN ehdottaa vuosittain teemoja valtioneuvostolle, joka päättää niistä ja teemojen painopisteistä. Tästä päätöksestä STN käynnistää ohjelmat. Yhdessä ohjelmassa rahoitetut hankkeet muodostavat temaattisen kokonaisuuden. 

Käynnissä olevat ohjelmat

Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, FOOD (2019–2025)
Ohjelmassa etsitään ratkaisua siihen, miten edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Tulevaisuuden ruokajärjestelmän tulee olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, ei osa ongelmaa

Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä, IMPRES (2019–2025)
Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten elämäntapamme kestämätön aineellinen perusta korvataan uusien materiaalien ja innovatiivisten palvelujen avulla. Keskiössä ovat systeeminen muutoksenhallinta ja resurssiviisauden edistäminen.

Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet, STEER (2019–2025)
Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja siihen, miten ja millaisin keinoin yhteiskunnallista kehitystä voidaan nykyoloissa ohjata.

Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT (2019–2025)
Ohjelmassa tehtävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen sekä eri kulttuurien vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE (2020–2026)
Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY (2020–2026)
Ohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena. 

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027)
Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. 

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (2021–2027)
Ohjelmassa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen – elonkirjoon – hyvinvoinnin edellytyksenä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, miten elonkirjon köyhtyminen voidaan pysäyttää ja miten ekosysteemejä voidaan elvyttää.

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS (2021–2024)
Ohjelmassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät, YOUNG (2022–2028)
Ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)
Ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa.

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta, JUST ENERGY (2023–2029)
Ohjelmassa keskitytään energiaratkaisuihin osana oikeudenmukaista vihreää murrosta.

Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa, JUST TRANSITION (2023–2029)
Ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?