Ohjelmat ja hankkeet

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin. Tutkimus on ratkaisukeskeistä ja monitieteistä. Tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välinen yhteistyö. Valtioneuvosto määrittää tutkimuksen tarpeen. STN ehdottaa vuosittain teemoja valtioneuvostolle, joka päättää niistä ja teemojen painopisteistä. Tästä päätöksestä STN käynnistää ohjelmat. Yhdessä ohjelmassa rahoitetut hankkeet muodostavat temaattisen kokonaisuuden. 

Käynnissä olevat ohjelmat

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi, PIHI (2015-2021)
Ohjelman tavoitteena on löytää keinoja, joilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa.

Tasa-arvoinen yhteiskunta, EQUA (2015–2021)
Ohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Siinä rahoitetaan tutkimusta, joka hakee ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmän uudistamiseen.

Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, TECH (2015–2021)
Tutkimusohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, CITIZEN (2017–2021)
STN-ohjelma valaisee tietotarpeita ja haasteita, joita globaalit muutokset aiheuttavat suomalaisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja vakauteen.

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä, ADAPT (2018–2023)
STN-ohjelma kehittää ratkaisuja siihen, miten yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden voimavarat ja resurssit sekä niiden uudet yhdistelmät parhaiten tukisivat kokonaisvaltaista sopeutumiskykyä.

Kestävän kasvun avaimet, GROWTH (2018–2023)
Ohjelmassa kehitetään ratkaisuja siihen, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt pystyvät entistä paremmin hyödyntämään, kehittämään ja yhdistämään resurssejaan ja voimavarojaan uusilla ja kestävillä tavoilla.

Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, FOOD (2019–2025)
Tässä ohjelmassa etsitään ratkaisua siihen, miten edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Tulevaisuuden ruokajärjestelmän tulee olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, ei osa ongelmaa

Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä, IMPRES (2019–2025)
Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten elämäntapamme kestämätön aineellinen perusta korvataan uusien materiaalien ja innovatiivisten palvelujen avulla. Keskiössä ovat systeeminen muutoksenhallinta ja resurssiviisauden edistäminen.

Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet, STEER (2019–2025)
Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja siihen, miten ja millaisin keinoin yhteiskunnallista kehitystä voidaan nykyoloissa ohjata.

Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT (2019–2025)
Ohjelmassa tehtävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen sekä eri kulttuurien vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE (2020–2026)
Tutkimusohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY (2020–2026)
Tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena. 

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027)
Tutkimusohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. 

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (2021–2027)
Ohjelmassa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen – elonkirjoon – hyvinvoinnin edellytyksenä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, miten elonkirjon köyhtyminen voidaan pysäyttää ja miten ekosysteemejä voidaan elvyttää.

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS (2021–2024)
Tutkimusohjelmassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Vuonna 2022 käynnistyvät ohjelmat

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät, YOUNG (2022–2028)
Ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)
Ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?