Frågor och svar om RSF-finansiering

När du ansöker om finansiering ska du först noggrant läsa utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Vem kan ansöka?

I RSF-utlysningar kan endast konsortier ansöka om finansiering. Konsortiet ska bygga på ett äkta samarbete där arbetspaketen har fördelats på ett balanserat och lämpligt sätt.

Finansieringen kan sökas av konsortier som består av minst

  • tre delprojekt (ofta samma som forskargrupp)
  • tre olika organisationer
  • tre vetenskapsgrenar.

Ledaren av ett RSF-konsortium och arbetspaketsledaren ska ha avlagt doktorsexamen och vara forskare minst på docentnivå. Om ett arbetspaket är fokuserat på interaktionsarbete ska dess ledare vara kompetent inom sin egen bransch, men hen behöver inte ha doktorsexamen.

En delprojektledare ska ha kompetens att leda delprojektet och i regel ha doktorsexamen.

En och samma person kan vara konsortieledare endast för ett RSF-konsortium.

En och samma person får vara arbetspaketsledare i högst en ansökan per RSF-program.

Också ledare av Finlands Akademis spetsforskningsenheter kan söka finansieringen, men inte som konsortieledare.

 

Vilken roll har delprojektet i modellen för RSF-konsortier?

Ett delprojekt är ofta samma som en forskargrupp och det består av de personer som arbetar vid samma forskningsplats. En och samma organisation (t.ex. ett universitet) kan inkludera flera forskningsplatser (t.ex. institutioner) och således flera delprojekt. Termen kan anses vara endast administrativ, eftersom varje delprojekt får ett eget finansieringsbeslut. Frågan om forskargrupper inom olika institutioner vid samma universitet tillhör separata delprojekt beror däremot på ekonomiförvaltningen, dvs. det avgörande är om de olika institutionerna har samma koefficienter för omkostnaderna.

När det gäller konsortier genomförs forskningen och interaktionen i form av arbetspaket där personer från flera olika delprojekt kan medverka.

 

Hur skiljer sig den preliminära ansökan från den egentliga ansökan?

Konsortieledaren lämnar in den preliminära ansökan som en enskild ansökan, inte som en konsortieansökan. Konsortieledaren måste försäkra sig om att arbetspaketsledarna är behöriga att ansöka om finansiering samt att de deltar i endast en ansökan.

Till den preliminära ansökan bifogas en forsknings- och interaktionsplan samt merit- och publikationsförteckningar för konsortieledaren, vice ledaren och arbetspaketsledarna. Mer information om hur man gör en preliminär ansökan finns i utlysningstexten.

Den egentliga ansökan görs som en konsortieansökan. Delprojektens ansökningar och bilagor sammanförs till konsortieledarens ansökan. Konsortiets ansökan kan lämnas in först efter att alla delprojekt har markerat sina ansökningar som färdiga. Mer information om hur man gör en egentlig ansökan finns i utlysningstexten.

 

Hur långa är finansieringsperioderna?

RSF beviljar finansiering till långsiktiga forskningsprojekt. I praktiken innebär det att finansieringstiden är 3–6 år (i enlighet med motiveringspromemorian för lagen om Finlands Akademi).

RSF-programmet för 2017 har en finansieringsperiod på fyra år (2017–2021) och RSF-programmen för 2018 en finansieringsperiod på sex år. I 2018 års program beviljas finansieringen i två rater på basis av en halvtidsutvärdering (3 + 3 år, 2018–2023).

 

Vilka kostnader kan finansieringen täcka?

RSF:s finansiering följer totalkostnadsmodellen och finansieringsandelen är 100 procent. Det krävs ingen egenfinansieringsandel av forskningsplatsen. Finansieringen täcker alla kostnader som uppkommer under forskningens lopp. Läs mer om totalkostnadsmodellen.

Till skillnad från Finlands Akademis övriga finansiering för forskningsprojekt kan man inom RSF-finansierade konsortieprojekt också ansöka om finansiering för att täcka den konsortieledarens och koordinatorns löner till fullt belopp. Kostnader som har att göra med växelverkan och effektfullhet kan också inkluderas i de kostnader som ska finansieras.

 

Kan företag ansöka om finansiering?

Ja, företag kan ansöka. Ett villkor för finansieringen är att icke-forskningsorganisationer klart skiljer på ekonomisk och annan verksamhet samt på verksamhetens kostnader, finansiering och intäkter för att förhindra att stödet används för ekonomisk verksamhet. Om mottagaren inte kan effektivt förhindra detta, kan finansieringen endast beviljas i enlighet med EU:s regler för statligt stöd i form av stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd).

Konsortiet måste komma överens om hanteringen av eventuella immateriella rättigheter innan finansieringen börjar. Immateriella rättigheter kan överföras till tredje parter till marknadspris. Läs mer immateriella rättigheter i Finlands Akademins finansieringsvillkor.

 

Hur bedöms konsortieprojektets samhälleliga relevans?

Bedömningsfrågorna finns i utlysningstexten.

 

Vem fattar besluten, politiker eller en akademisk bedömningspanel?

Det beror på vilka beslut som menas. Statsrådet fattade beslutet om att inrätta finansieringsinstrumentet för strategisk forskning. Statsrådet beslutar dessutom om temaområdena för den strategiska forskningen, utifrån de förslag som rådet för strategisk forskning har utarbetat. Här tar statsrådets beslutanderätt slut. Det är RSF som fattar besluten om finansieringsprogrammen och de projekt som beviljas finansiering. Finansieringsbesluten grundar sig på de utvärderingar som utarbetas av oberoende paneler bestående av både finländska och utländska experter. Experterna väljs på basis av deras expertis, inte på basis av deras bakgrundsorganisation. Ministeriernas tjänstemän eller politiker deltar inte alls i valet av projekt.

 

Får konsortieledaren ha pågående akademiprojektsbidrag?

Ja. Den enda begränsningen gäller ledare av de spetsforskningsenheter som finansieras av Finlands Akademi. Ledare av spetsforskningsenheter får inte samtidigt vara ledare för konsortier i ansökningar om finansiering av rådet för strategisk forskning. RSF-konsortier är omfattande helheter, och att leda dem förutsätter en betydande arbetsinsats. RSF förutsätter att konsortieledarna kan förbinda sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.

 

Kommer det nya teman och program i nästa utlysning?

Det finns inget definitivt svar på den frågan. Vi granskar temana varje år och i något skede kommer det troligtvis även nya teman.

 

Hur handleds de internationella bedömarna? 

Våra tjänstemän inskolar samtliga bedömare i frågor gällande den strategiska forskningens mål, program, bedömningsprocess och bedömningsfrågor. Ansökningarna bedöms genom obunden kollegial bedömning (peer review). Bedömarna betygsätter ansökningarna och RSF fattar de slutliga finansieringsbesluten.

 

När kommer panelutlåtandet?

De sökande får utlåtandena efter besluten har fattats.

 

Bör konsortiets vice ledare vara från samma organisation som konsortieledaren? Gäller samma kompetenskriterier för vice ledaren? Är posten som vice ledare endast nominell om den egentliga ledaren inte lämnar sin post?

Konsortiets vice ledare behöver inte vara från samma organisation som den egentliga ledaren, även om det kan vara lättare och mer ändamålsenligt med tanke på förvaltningen och eventuella förändringar. Vice ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha forskarerfarenhet på docentnivå.

 

Det står i utlysningstexten att finansieringen i första hand beviljas till grupper bestående av disputerade forskare. Betyder det att det i grupperna inte kan ingå forskare som inte har disputerat? Eller är det så att finansieringen inte kan användas för att jobba på doktorsavhandlingen, men att gruppen i övrigt kan innehålla enskilda icke-disputerade forskare?

En av de grundläggande pelarna för RSF:s finansiering är högklassig vetenskaplig forskning. Ett RSF-konsortium bedöms dessutom som en helhet. Det är bl.a. därför som Akademin uppmanar grupperna att anställa postdoktorala forskare.

Grupperna kan anställa sådan personal som forskningen kräver – dvs. också doktorander som jobbar på sina avhandlingar. RSF vill dock understryka att det gärna vill att grupperna består av postdoktorala forskare.

 

Kan ett företag medverka i projektet, antingen som konsortiemedlem eller så att tjänsten läggs ut på entreprenad?

Konsortieprojektet kan även innehålla företag. Om tjänsten eller expertisen läggs ut på entreprenad bör finansieringsmottagaren ta reda på om upphandlingen faller inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Finansieringsmottagaren ska alltså ta reda på om upphandlingen måste läggas ut på entreprenad. (Läs mer i avsnitt 7 av Finlands Akademis finansieringsvillkor.)

 

Hur räknas motfinansieringen för Horisont 2020-projekt?

En exempeltabell finns här.

Har du frågor eller synpunkter?