Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)

Den tekniska utvecklingen omformar den mänskliga verksamheten snabbare än den kulturella förändringen. Många traditionella koncept och handlingsmodeller försvinner samtidigt som nya uppstår i aldrig skådad takt. Att anpassa sig till så snabba förändringar är en utmaning såväl för enskilda människor som för organisationer; å andra sidan bär varje förändring också på nya möjligheter. Också synen på kunskap, lärande och bildning förändras. Den tekniska utvecklingen inverkar på hur och med vilka medel kultur föds och överförs exempelvis från generation till generation. I framtiden kommer överföring av civilisation och kultur inte nödvändigtvis att bygga på likadana pedagogiska och interaktiva relationer som tidigare.

Kopplingen mellan teknisk utveckling och kultur är emellertid inte enkelriktad. Kulturen, dess värden och mål inverkar på vilket slags teknik som utvecklas. Å andra sidan är nyttan av teknik väsentligen beroende av vilket slags kultur människorna använder den i och vilka slags sociala, ekonomiska och ekologiska effekter olika tekniker har. Eftersom kultur och teknik är komplicerade och mångfacetterade ska forskarna inom temat försöka föra samman sina respektive forskningsgrenars synpunkter och skapa mångvetenskaplig diskussion.

Tekniken skapar såväl betydande positiva förskjutningar som många nya utmaningar. Forskningen inom temat söker lösningar på hur växelverkan mellan teknisk utveckling, institutionella och organisatoriska strukturer och olika kulturer kan stödjas så att alla inkluderas i ett allt mer mångkulturellt och teknifierat samhälle. Därtill behövs också lösningar på hur samhällelig delning och splittring som är relaterad till den tekniska utvecklingen kan lindras.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Learning to be digital consumers: How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers)
Konsortieledare: Terhi-Anna Wilska, Jyväskylä universitet
Interaktionsansvarig: Eija Seppänen, Ekonomi och ungdom TAT

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Vasa universitet, Helsingfors universitet, Pellervo ekonomisk forskning PTT, Ekonomi och ungdom TAT


Intimacy in Data-Driven Culture (IDA)
Konsortieledare: Susanna Paasonen, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Annamari Vänskä, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Tammerfors universitet, Åbo Akademi, Aalto-universitetet


Towards socially inclusive digital society: Transforming service culture (DigiIn)
Konsortieledare: Tarja Heponiemi, Institutet för hälsa och välfärd
Interaktionsansvarig: Piritta Rautavuori, Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Laurea, Jyväskylä universitet, Äldreinstitutet

Mer information

  • programdirektör: docent Minna Lammi, Anglia Ruskin University, fornamn.efternamn(at)aru.ac.uk

Har du frågor eller synpunkter?