Vad kännetecknar RSF:s finansiering?

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med dem som använder forskningsdata.

Målet är att finansiera långsiktig och mångvetenskaplig forskning som tar fram lösningar på utmaningar i det finländska samhället och som också bidrar till näringslivets förnyelse och konkurrenskraft samt utvecklingen av arbetslivet och den offentliga sektorn. Samtidigt är målet att ta fram en metod för att på ett mångsidigare sätt nå ut till de som utnyttjar forskningsresultat med högkvalitativ forskningskunskap samt för att stärka förutsättningarna för faktabaserat beslutsfattande i samhället.

RSF-finansieringens särdrag:

  • Finansieringen beviljas endast till konsortier, vilka måste följa den konsortiestruktur som RSF definierat.
  • Finansieringen kan användas för att betala lön till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.
  • Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.
  • Finansieringen följer totalkostnadsmodellen och RSF:s finansieringsandel är 100 %.
  • Samhälleliga utmaningar kräver utöver forskning också aktiv växelverkan som siktar på genomslagskraft och som involverar forskare och kunskapsanvändare från projektets början till dess slut.

De finansierade konsortierna bildar en tematisk programhelhet, och RSF beviljar separat finansiering till programmets samordnande programdirektör. Finansieringsbesluten fattas av RSF, som är ett självständigt organ vid Finlands Akademi. RSF ansvarar också för projektuppföljningen och utvärderingen av forskningens genomslag. Se RSF:s medlemmar.

Har du frågor eller synpunkter?