Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY)

Forskningsprogrammet söker löningar för hur information och kunskap kan användas kritiskt och konstruktivt som grund för beslutsprocesser och konkret verksamhet på såväl individuell som samhällelig nivå.

Kunskap skapar en hållbar och konstruktiv grund för mellanmänsklig dialog, individuella val och samhälleliga beslutsprocesser. En viktig utmaning för forskningen och beslutssystemet gäller informationens tillförlitlighet och begriplighet. Vad som behövs idag är nya sätt att hantera information – informationsläskunnighet. Den väsentliga frågan är då hur informationen ska nå tillräckligt bred acceptans för att kunna fungera som grund för individuella handlingar och samhälleliga beslutsprocesser. Informationens ständigt expanderande volym i kombination med dess tilltagande fragmentering ställer växande krav inte bara på vår förmåga att tillägna oss information utan också det sätt på vilket det sker. Information kan användas selektivt så att man håller fast vid sina egna uppfattningar även i situationer där det finns fog för att revidera dem. En viktig aspekt är också de individuella skillnaderna i hur vi tillägnar oss information och kunskap. Som stöd i en tid av allt snabbare teknologisk utveckling behövs förmåga att hantera information och förståelse av olika informationsslag.

Både samhället och den enskilda individen har ett behov av att kunna hantera utmaningar i informationsmiljön, lära sig nya sätt att bilda uppfattningar på basis av information samt använda information som grund för beslut. Det handlar om villkoren och strukturerna för hur information och kunskap inhämtas, förmedlas och används inom samtliga samhällssektorer, även i det mänskliga livets olika dimensioner och i människans relation till sin omgivning. Utmaningarna är ofta synliga lokalt medan lösningarna däremot kan förutsätta ett globalt perspektiv.

Lösningarna kräver djupare uppfattningsförmåga om relationerna mellan olika slag av kunskap samt förståelse av allt snabbare beslutsprocesser. Därtill behövs forskning i de metoder och medel med vilka information och kunskap produceras, presenteras och omsätts i praktiken. Viktigt är att lösningarna inte utesluter någon och inte bidrar till ökad ojämlikhet.

Genomgående prioritetsområde är social gemenskap. Prioritetsområdet markerar att individen alltid är en del av samhället.

De medverkande forskarna och projektets interaktionspartners ska i allt projektarbete, börjande från projektplaneringen och måluppställningen, förbinda sig att följa en kollektiv arbetsmodell som inkluderar olika synvinklar (co-creation). I forsknings- och interaktionsarbetet är det viktigt att betona en i vid mening öppen och kommunikativ relation till det omgivande samhället och dess varierande aktörer.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Fostering Finnish Science Capital (FINSCI)

Konsortieledare: Johanna Kaakinen, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Katri Saarikivi, Skope ry.

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Heureka, Skope ry., Helsingfors universitet

Reliable knowledge for health care: process and practice of shared decision making (PROSHADE)

Konsortieledare: Eila Kankaanpää, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Jarkko Kumpulainen, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Duodecim rf, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet

Technological and Societal Innovations to Cultivate Critical Reading in the Internet Era (CRITICAL)

Konsortieledare: Kristian Kiili, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Elina Hämäläinen, Jyväskylä universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Jyväskylä universitet

Silent agents affected by legislation: from an insufficient knowledge base to inclusive solutions (SILE)

Konsortieledare: Kati Rantala, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Åbo universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Lapplands universitet, Frisky & Anjoy Oy

Data Literacy for Responsible Decision-Making (DataLit)

Konsortieledare: Petri Ylikoski, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Karoliina Snell, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Aalto-universitetet

Mer information

  • programdirektör: forskningsdirektör Jarmo Viteli, Tammerfors Universitet fornamn.efternamn(at)tuni.fi

Har du frågor eller synpunkter?