Säkerhet i en nätverksbaserad värld (SECURITY)

Världens stater bildar i allt högre grad nätverk med varandra och ländernas ömsesidiga beroende inom såväl ekonomi och krishantering som säkerhet har ökat ytterligare. Detta beroende leder till att staternas, även Finlands, inre och yttre säkerhet är starkt sammanflätad och inte kan åtskiljas.

Forskningen inom temaområdet stöder uppföljning, analys och framförhållning av förändringar i säkerhetsmiljön samt beaktande av nya säkerhetsrisker. Forskningen ger ny information som skapar förutsättningar inte bara för främjandet av statens primära uppgifter, funktionalitet och medborgarnas säkerhet och säkerhetskänsla, utan också för att förstå förändringar i den globala säkerhetsmiljön och geopolitiken (inklusive nya hot som hänför sig till informationssystem, informationsförmedling och cybersäkerhet, extremistgruppers verksamhet och radikalisering eller pandemier).

I fokus för forskningen står det finländska samhällets övergripande säkerhet, funktionalitet samt reaktionsförmåga och risktolerans. I vårt energi- och kunskapsintensiva samhälle som blir allt mer digitaliserat och internationellt får den nationella försörjningsberedskapen en central ställning. Andra viktiga forskningsobjekt är växelverkan mellan den inre och yttre säkerheten, medborgarnas upplevelse av otrygghet i olika skeden av livet samt förändringen av värderings- och attitydklimatet och konsekvenserna av denna förändring för utvecklingen av den nationella identiteten, samstämmigheten och demokratin.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Multilayered borders of global security
Konsortieledare: James Scott, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Gränsbevakningsväsendet, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet

From Failand to Winland
Konsortieledare: Marko Keskinen, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Demos Helsinki, Finlands miljöcentral, Försvarshögskolan, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet

Mer information

  • programdirektör: professor Riitta Kosonen

Har du frågor eller synpunkter?