Ett urbaniserande samhälle (URBAN)

Även om Finland har urbaniserats i snabb takt, ligger vi fortfarande efter övriga västeuropeiska länder vad gäller urbaniseringen. Finland har vissa fördelar av att vara ett land som försöker ta igen försprånget. Vi kan analysera hur urbaniseringen har gått i andra länder och utnyttja denna kunskap i vår egen urbaniseringsprocess. Man har som mål att med hjälp av forskningen finna lösningar bl.a. på följande frågor: hur städer svarar mot invånarnas behov; vilka faktorer ökar städernas dragningskraft och konkurrenskraft; hur de stöder innovationer och hur det bildas fungerande arbetsmarknader i städer och på vilket sätt starkare städer leder till ökad livskraft i omgivande regioner.

Forskningen ökar kunskaperna om urbaniseringen och om vilka konsekvenser urbaniseringen har för växelverkan mellan städer och regioner och för regionernas livskraft. Synvinklarna innefattar bl.a. digitaliseringen och resurseffektiviteten. Information behövs även om hur och med vilka medel hälsa och välbefinnande kan främjas och hur bl.a. samhällsplaneringen, planläggnings- och markanvändningspolitiken samt bostadspolitiken, beskattningen och näringspolitiken inverkar på urbaniseringen. Forskningen producerar bl.a. svar på följande frågor som gäller konsekvenserna av urbaniseringen: hur och var människor kommer att bo i framtiden; var de olika samhällsfunktionerna ska finnas; hur mobiliteten ska genomföras; hur de sociala och hälsomässiga problemen förändras; hur energi produceras och i vilken mån det finns olika resurser att tillgå (bl.a. luftkvalitet, rent vatten och mat). I granskningen kan även glesbebyggda och centraliserade samhällsstrukturer jämföras med tanke på de olika hållbarhetsaspekterna samt de olika målen, såsom energiproduktionen, konsumtionen, näringarna, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden. Dessutom beaktas hur förändringar i befolkningsstrukturen, en differentiering av hushållen och levnadsvanorna, ökad multilokalitet, internationaliseringen samt skillnader i människors värdegrunder och sätt att agera påverkar städernas utveckling.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Urbanisation, mobilities and immigration (URMI)
Konsortieledare: Jussi Jauhiainen, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Demos Helsinki, Åbo Akademi, Institutet för hälsa och välfärd, Tammerfors universitet, Migrationinstitutet, University of Tartu

Beyond MALPE coordination: integrative envisioning (BEMINE)
Konsortieledare: Raine Mäntysalo, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Newcastle University, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Tammerfors universitet, Tampere City Region, Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral, Norwegian University of Life Sciences, University of Manchester, Demos Helsinki, Jyväskylä universitet

Dwellers in agile cities (DAC)
Konsortieledare: Helena Leino, Tammerfors universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Mer information

  • programdirektör: professor Riitta Kosonen

Har du frågor eller synpunkter?