Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)

Programmet söker lösningar på hur den ohållbara materiella grunden för vår livsstil kan ersättas med hjälp av nya material och innovativa tjänster. Moderna material har drastiskt förändrat vårt sätt att leva. Många material i sig och det sätt på vilka de används belastar dock naturen på ett ohållbart sätt. Vi behöver nya typers material- och tjänsteinnovationer för att kunna skapa en utveckling som är hållbar för både mänskligheten och naturen. Programmet fokuserar på resurssmarta innovationer som kan minska belastningen på naturen. Avsikten är att ta fram nya material och tjänster. Forskningen ska utveckla metoder med vilka dessa innovationer kan tas i bruk så snabbt och i så bred skala som möjligt, också med digitala medel såsom datahantering och artificiell intelligens.

Systemisk förändringshantering och större resurssmarthet står i centrum. Inom programmet finansieras forskning som fokuserar på upptäckt och nyttiggörande av omvälvningar inom material samt på förändringar i olika slags handlingsmodeller. Särskilt viktigt är det att forska i hur materialomvälvningar påverkar industrin, tjänsterna, arbetsmarknaden och arbetslivet, miljöskyddet, konsumtionsvanorna, kunskapsbehoven och utbildningen. Forskningen ska ha en inbyggd stark etisk dimension, exempelvis så att projekten söker metoder för att skapa social och ekologisk rättvisa i material- och tjänsteproduktionen.

Efterhand som utvecklingsarbetet framskrider uppstår behov av nya materiallösningar inom bl.a. energiproduktion, trafik (fordon, trafikleder), förpacknings- och distributionssystem samt byggande, hälso- och sjukvård och elektroniska produkter. Inom produktplaneringen ska cirkulärekonomins krav beaktas, t.ex. hållbar råvaruanvändning med tanke på biodiversitet, gruvdrift och vattendrag. En utgångspunkt för forskningen kan vara hur trycket på miljön från olika material, t.ex. plast- och nanopartiklar samt läkemedels- och kemikalierester, kan lösas med nya förnybara material och koncept. En förutsättning är att hela kedjan utvecklas, från nya material ända till deras ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser.

Institutionella strukturer – normer, författningar och industriella värdekedjor – bör förändras så att de är förenliga med och stöder en förändring i riktning mot en resurssmart ekonomi. Programmet kan undersöka i vilken riktning sådana institutioner som stöder en förändring borde utvecklas och vilka nya institutioner och samarbetsformer som eventuellt behövs. Med forskningens hjälp kan de hinder inom produktion, kompetensnivå och lagstiftning identifieras som gör att man håller fast vid nuvarande tekniker och koncept och som därmed hindrar nya lösningar och handlingsmodeller.

Viktiga delteman är också hur hindren för en innovativ hemmamarknad och en större kompetensbaserad export kan identifieras och ersättas med nya lösningar. Målet är att klargöra vilka slag av kunskap och kompetens som krävs för att materialgenombrott ska åstadkommas och utnyttjas samt hur detta också kan stödja Finlands konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour)
Konsortieledare: Riikka Räisänen, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Jaana Krouvi, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Aalto universitetet, Tavastlands yrkeshögskola, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, North Carolina State University

Bio-oils based polymeric composites; value chain from synthesis to additive manufacturing (ValueBioMat)
Konsortieledare: Jouni Partanen, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Karti Valkokari, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Konsortiets sammansättning: Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Lapplands universitet, Naturresursinstitutet

Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks (FINIX)
Konsortieledare: Minna Halme, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Sini Suomalainen, Rhea Solutions Oy

Konsortiets sammansättning: Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Lab, Finlands miljöcentral, Heureka, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, LUT universitet, Åbo yrkeshögskola, Rhea Solutions Oy

Mer information

  • programdirektör: professor Asta Salmi, fornamn.efternamn(at)oulu.fi

Har du frågor eller synpunkter?