Programutvärdering

Rådet för strategisk forskning (RSF) svarar för utvärderingen av genomslaget av RSF-finansierad forskning. Utvärderingen genomförs på programnivå. Syftet med programutvärdering är att bedöma det vetenskapliga och samhälleliga genomslag som redan har materialiserats och det som eventuellt kommer att förverkligas i framtiden samt att ta fram information som kan bidra till att utveckla verksamheten inom RSF-program.

Utvärderingen gäller inriktningen, processerna och resultaten samt upptäckta eller förväntade effekter av den forsknings- och interaktionsverksamhet som finansieras inom varje program. I utvärderingen beaktas de olika programmens och projektens särdrag. Vid utvärderingen av det vetenskapliga genomslaget fästs särskild uppmärksamhet vid det mångvetenskapliga arbetets resultat och förmåga att förnya forskningen för att lösa de utmaningar som identifierats i programbeskrivningen.

Principerna för programutvärderingen finns i sin helhet i RSF:s finansieringsprinciper.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195
  • vetenskapsrådgivare Katri Mäkinen-Rostedt, tfn 029 5 335 181

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?