Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)

Detta program är inriktat på energilösningar som en del av en rättvis grön övergång.  Rättvis grön övergång syftar på sådana heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser som stärker stabiliteten och stöder olika gruppers deltagande i samhället. 

Utgångspunkten är sådana samhälleliga lösningar som är nödvändiga för att hejda de nuvarande ohållbara utvecklingsförloppen och svara på kriser. Stora aktuella kriser, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald, samt de kopplingar som dessa har till användningen av naturresurser, med olika ömsesidiga beroendeförhållanden, förutsätter åtgärder som i betydande grad påverkar hela vår omvärld, vår näringsstruktur och våra livsstilar. Omvälvningen gäller dels miljö och teknologi, dels omfattande samhälleliga och kulturella förändringar såväl lokalt som globalt. I och med förändringarna accentueras frågor om stabiliteten och säkerheten i samhället och behovet av framsyn ökar. Förändringar skapar också nya möjligheter. I Finland kan man genom en grön övergång främja resurs- och energisäkerheten och stärka samhällets och ekonomins resiliens, förmågan att hantera förändringar. Lösningarna kan dock leda till ökad ojämlikhet och konflikter. Hur kan man identifiera hållbara förändringsvägar som stöder olika gruppers deltagande och minskar ojämlikheten? Hur stärker man ett rättvist genomförande av och den demokratiska acceptansen för den gröna övergången?

Programmet  är inriktat på att analysera hur energisystemet kan utvecklas för att bidra till en rättvis grön övergång i en föränderlig omvärld. I programmet undersöks hur förändringarna i den globala och europeiska omvärlden utmanar energilösningarna i Finland och hur lösningarna kan främja energisäkerheten samt samhällets och ekonomins resiliens. I programmet söks svar på t.ex. följande frågor: Hurdana lösningar behövs i energisystemet och hur kan man skapa dem? Hur bygger man upp utvecklingsvägar för att stödja en rättvis grön övergång i energilösningar? Hur bör användningen av resurser som anknyter till energilösningar förnyas på lång sikt med beaktande av förändringarna i den globala och europeiska omvärlden? Hur skapas incitament och undanröjs hinder för att genomföra ändringar? De föreslagna lösningarna ska stärka stabiliteten och funktionsförmågan i samhället under föränderliga förhållanden.

Projekt:

Pathways out of Energy Crises to a Resilient and Just Energy System (PHOENIX)

Konsortieledare: Jero Ahola, LUT-universitet
Interaktionsansvarig: Petteri Laaksonen, LUT-universitet

Konsortiets sammansättning: LUT-universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Statens ekonomiska forskningscentral VATT

REsilient and Accessible power system with Large shares of Solar energy (RealSolar)

Konsortieledare: Kati Miettunen, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Ritva Salminiitty, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Meteorologiska institutet, -universitet, Turku University of Applied Sciences

Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems (FLAIRE)

Konsortieledare: Eva Pongracz, Uleåborgs universitet
Interaktionsansvarig: Venla Riekkinen, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet

Infrastructure/institutions match for resilient & just green electrification (2IMATCH)

Konsortieledare: Pami Aalto, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Ulla Saari, Tammerfors universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Finlands miljöcentral, Östra Finlands universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Utrikespolitiska institutet

Climate neutral, justified and sustainable H2 transition (JustH2Transit)

Konsortieledare: Marko Huttula, Uleåborgs universitet
Interaktionsansvarig: Minna Näsman, Akordi Oy

Konsortiets sammansättning: Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Naturresursinstitutet, LUT universitet, Akordi Oy

Mer information

  • programdirektör: utvecklingschef Juha Peltomaa, Finlands miljöcentral, firstname.lastname(at)syke.fi

Har du frågor eller synpunkter?