Syyshaun 2022 hakemusten arviointi ja päätöksenteko pähkinänkuoressa

24.3.2023

Vuoden 2022 syyshakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden ja kliinisen tutkijan rahoitusmuodon hakemusten päätökset tehdään porrastetusti kahdessa vaiheessa kevään 2023 aikana. Ensimmäisessä päätösvaiheessa Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat tekevät harkintansa mukaan kielteisen päätöksen arvosanan 1–4 arvioinnissa saaneille hakemuksille maalis-huhtikuun vaihteessa.

Akatemiassa arviointi- ja päätöksentekoprosesseja kehittävää ARVO-ydintiimiä johtava tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari: Minkälaisessa arviointiprosessissa syyshaun 2022 hakemukset ovat olleet ennen ensimmäisen vaiheen päätöksiä?

Kaikki syyshakuun 2022 jätetyt hakemukset, jotka ovat läpäisseet kelpoisuustarkastuksen, arvioidaan joko paneelissa tai vähintään kaksi yksittäistä arvioijaa tekevät arvioinnin. Paneeliarvioinnissa jokaiselle paneelin hakemukselle osoitetaan kaksi paneelin asiantuntijaa, jotka perehtyvät hakemukseen ja kirjoittavat lausuntoluonnoksen ennen varsinaista paneelikäsittelyä. Lausuntoluonnokset pohjustavat paneelikeskustelua ja myös lopullisia paneelilausuntoja. Paneelikokouksessa asiantuntijat käyttävät eniten keskusteluaikaa lausuntoluonnosten perusteella parhaimpiin hakemuksiin tai hakemuksiin, joista panelisteilla on kovin eriävä mielipide. Panelistit myös päättävät kunkin hakemuksen loppuarvosanan ja kirjoittavat lopulliset lausunnot kaikille hakemuksille. Loppuarvosanan 5 (excellent) tai 6 (outstanding) saaneille hakemuksille, eli parhaimmiksi arvioiduille, kirjoitetaan pitkä lausunto ja nämä hakemukset myös asetetaan paremmuusjärjestykseen päätöksenteon tueksi. Hakemuksille, joiden loppuarvosana jää alle 5:n, kirjoitetaan yhteenvetolausunto, jossa nostetaan esiin hakemuksen keskeisimmät vahvuudet ja heikkoudet.

Syyshaun 2022 ensimmäisen vaiheen päätökset tehdään toimikunnissa maalis-huhtikuussa 2023: kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (29.3.), biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (4.4.) ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (5.4.). Mikäli hakemuksesta tehdään päätös ensimmäisessä vaiheessa, hakija saa siitä ilmoituksen sähköpostiinsa viimeistään päätöstä seuraavana päivänä. Päätösilmoitus ja arviointilausunto ovat luettavissa SARA-järjestelmässä Omat hakemukset - Päätökset-välilehdellä. Jos hakemuksesta päätetään toisessa vaiheessa, hakemus löytyy Omat hakemukset - Käsittelyssä-välilehdeltä.

Arvosanan 5–6 saaneet syyshaun 2022 hakemukset jatkavat siis seuraavaan vaiheeseen, ja päätökset näistä hakemuksista tehdään myöhemmin touko-kesäkuussa. Mitä jatkovalmisteluun eteneville hakemuksille tapahtuu seuraavaksi?

Parhaimmiksi arvioitujen hakemusten päätöksentekovaihe on kestoltaan pidempi. Päätösten valmisteluvaiheessa hallintovirastossa tehdään viimeisetkin varmistukset siitä, että hakemukset täyttävät kaikki rahoittamisen kriteerit. Toimikunnat perehtyvät parhaimmiksi arvioituihin hakemuksiin ja lausuntoihin erityisellä huolella ja keskustelevat niistä valmistelevissa kokouksissaan. Valmistelussa otetaan arviointilausuntojen ja rankingsijan lisäksi huomioon toimikuntien omat ja myös Akatemian yleiset tutkimuspoliittiset linjaukset. Näiden avulla tehdään lopullinen päätös rahoitettavista, varasijalle asetettavista ja rahoittamatta jäävistä hakemuksista. Toimikunnat myös kirjoittavat loppuarvosanasta riippumatta jokaiselle päätökselle perustelun, jossa voidaan viitata muun muassa edellä mainittuihin linjauksiin tieteellisen arvioinnin lisäksi.

Syyshaun 2022 toisen vaiheen päätösaikataulut näet verkkosivuiltamme: Rahoituspäätösaikataulut. Hakija saa päätöksestä tiedon sähköpostiinsa viimeistään päätöstä seuraavana päivänä. Myönteisen päätöksen saavien päätösilmoituksen yhteydessä ovat myös rahoitusehdot rahoituksen käytölle.

Miten Suomen Akatemian vastuullisen tutkijanarvioinnin linjaukset näkyvät arvioinnissa?

Suomen Akatemia on sitoutunut vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteisiin vuodesta 2021 alkaen kaikessa rahoitustoiminnassaan, niin hakemusten arvioinnissa kuin päätöksenteossa. Aiempien DORA:n (The Declaration on Research Assessment) ja Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt − Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus -sitoumusten lisäksi Akatemia allekirjoitti Agreement on Reforming Research Assessment -sopimuksen marraskuussa 2022 ja liittyi CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) -koalitioon. CoARA:ssa on mukana jo 21 suomalaista organisaatiota.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteiden mukaan hakemusten arvioinnissa painotetaan lehtiperusteisen metriikan sijaan entistä vahvemmin tutkimussuunnitelman ja hakijan kompetenssin laadullista arviointia. Muun muassa lehtiperustaisen julkaisumetriikan käyttö on kielletty arvioinnissa, ja myös muun metriikan käytön tulee olla tarkoin harkittua ja vastuullista. Tutkijan saavutuksia arvioidaan moninaisten tuotosten ja tutkijanuran tehtävien kautta, jotka vaihtelevat aloittain. Lisäksi katkokset tutkijanuralla huomioidaan saavutuksia arvioitaessa.

Jotta edellä mainittuihin hyviin käytänteisiin päästäisiin, hakija voi kuvata hakemuksessaan tutkimussuunnitelman kannalta tärkeimmät aiemmat tutkimustuotoksensa, mukaan lukien keskeiset julkaisut. Uudistetun akatemiatutkijan rahoitusmuodon arvioinnin edistämiseksi hakijan saavutusten ja pätevöitymispotentiaalin ansioluetteloa myös täydennettiin narratiiviosiolla ”Ansiot ja pätevöityminen”.

Kuinka uudistetun akatemiatutkijan tehtävän rahoitushakemusten arviointi on sujunut, nuoren tutkijasukupolven rahoitusuudistushankkeen projektipäällikkö, tiedeasiantuntija Vera Mikkilä?

Uudistetun akatemiatutkijahaun arvioinnissa annettiin erityistä painoa hakijan monipuolisen pätevöitymisen ja potentiaalin tunnistamiseen. Hakijoita pyydettiin hakemuksessaan kuvaamaan paitsi kertyneitä näyttöjään, myös pätevöitymistään rahoituskauden aikana ja sen jälkeen. Panostimme arvioijien ohjeistuksessa erityisesti näihin uusiin näkökulmiin. Olemme seuranneet uudistuksen onnistumista keräämällä systemaattisesti tietoa hakemuksista ja seuraamalla arviointipaneelien keskusteluita erityisesti tutkijan arvioinnin osalta. Ensimmäisen arviointikierroksen perusteella voimme todeta arvioinnin onnistuneen rahoitusmuodon tavoitteiden kannalta suunnitellusti, mutta myös ohjeistuksen tarkentamisen paikkoja tunnistettiin. Viestimme kesän aikana vielä tarkemmin uuden akatemiatutkijan ensimmäisen haun kokemuksista ja saadusta palautteesta. Lisäksi uudistamme hakuohjeita tulevana syksynä julkaistavassa tammikuun 2024 hakuilmoituksessa. Hakijoilta saatu palaute on arvokasta, kun kehitämme toimintaamme palvelemaan vielä paremmin rahoituksen tavoitteiden mukaista arviointia ja päätöksentekoa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?