SV EN

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmaohje

Noudata ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä. Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia. Tarkista, että tutkimussuunnitelmastasi löytyy vastaukset arviointikysymyksiin.

Tutkimussuunnitelman tekstiosuuden (kohdat 1-9) pituus voi olla enintään 12 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Lisäksi tutkimussuunnitelman kannalta tärkeimmän kirjallisuuden luettelo (kohta 10) voi olla enintään 2 sivua. Varmista että tutkimussuunnitelma pysyy luettavana, kun se on tallennettu pdf-muotoon 

Tutkimussuunnitelman rakenne ja sisältö

Kuvaa tutkimussuunnitelmassa kansainväliselle asiantuntijalle hakemuksen arviointia varten seuraavat asiat:

1. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, hankkeen nimi ja suorituspaikka; tutkimussuunnitelman päiväys

2. Tutkimushankkeen tarkoitus lyhyesti

 • Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen: miten hanke liittyy aiempaan kansainväliseen ja kansalliseen tutkimukseen ja edistää tai uudistaa sitä?
 • Miten hanke liittyy vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän aiempaan tai muuhun tutkimukseen?
 • Jos haulla on erityinen tavoite (esimerkiksi akatemiaohjelmahaut): miten tutkimus sopii tähän hakuun ja sen tavoitteisiin?

3. Tieteelliset tavoitteet ja odotettu vaikuttavuus

3 A Tieteelliset tavoitteet

 • Tutkimuksen tavoitteet, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
 • Hypoteesit tai tutkimuskysymykset
 • Odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen

3 B Tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvat vaikutukset ja vaikuttavuus

 • Tutkimustulosten kiinnostavuus ja hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella
 • Itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

3 C Julkaisusuunnitelma

 • Suunnitelma tutkimustulosten julkaisemisesta ja tunnetuksi tekemisestä tiedeyhteisölle, mahdollisille muille hyödyntäjille ja yleisölle. Miten huolehditaan tutkimustulosten avoimesta saatavuudesta?

4. Tutkimusmenetelmät, aineisto ja tutkimusympäristön tuki hankkeelle

 • Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa
 • Käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa. Aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta ja käyttö. Esitä erillisellä aineistonhallintasuunnitelmaliitteellä aineiston hallinta, säilytys, avaaminen ja oikeudet.
 • Miten paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen tutkimusympäristö tukevat hanketta konkreettisesti
 • Miten hankkeessa käytetään tutkimusinfrastruktuureja ja miten hanke hyötyy niiden käytöstä (käytettävät infrastruktuurit lisätään myös lomakkeen kohtaan Infrastruktuurit/Infrastructures)
 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat

5. Eettiset kysymykset

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen

6. Toteutus: aikataulu, budjetti, työnjako

 • Tutkimustyön aikataulu
 • Hakemuslomakkeella ilmoitetun kokonaiskustannusarvion perustelut menolajeittain (budjettitaulukko perusteluineen). Kokonaiskustannuksiin ei tule sisällyttää mitään sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon kautta.
 • Hankkeessa työskentelevien henkilöiden nimet, tehtävät ja Akatemialta haettavat palkkauskustannukset perusteluineen. Jos nimet eivät ole tiedossa, merkitään N.N.
 • Tutkimushankkeissa (akatemiahankkeet, ohjelmahankkeet) lisäksi: Arvio tutkimuksesta vastaavan johtajan tähän hankkeeseen käyttämästä työajasta
 • Jos hankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen haetaan hankkeessa työskentelyä varten enintään 12 kuukautta rahoitusta, selkeät ja tutkimuksellisesti perustellut syyt hänen palkkaukselleen.
 • Jos vastuullisella johtajalla ei ole pysyvää palvelussuhdetta, suunnitelma hänen palkkauksestaan rahoituskauden aikana.

7. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

 • Tutkimusryhmän jäsenten hankkeen kannalta keskeiset ansiot
 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö (luettele yhteistyökumppanit lomakkeen kohdassa Yhteistyökumppanit/Partners)

8. Tutkijanura ja tutkijankoulutus

 • Hakijan (tai muiden rahoitettavien tutkijoiden) uran edistäminen.
 • Tutkijankoulutus sisältäen opetus- ja ohjausjärjestelyt, hankkeessa suoritettavat tutkinnot
 • Tasa-arvon edistäminen

9. Liikkuvuussuunnitelma rahoituskauden aikana

 • Selvitys jo sovituista ulkomaille suuntautuvasta (tai Suomeen tai Suomessa organisaatioiden välillä tapahtuvasta) tutkijoiden liikkuvuudesta, vierailujen tavoitteista, suunnitellusta kestosta. Perustele, miten vierailut tai työskentelyjaksot muualla edistävät tutkimussuunnitelman toteuttamista. Lisää nämä tiedot myös lomakkeelle kohtaan Liikkuvuus/Mobility ja kutsukirjeet hakemuksen liitteeksi kohdassa Hakemuksen liitteet/Appendices.

10. Lähdeluettelo

Tallenna tutkimussuunnitelma pdf-muotoon ja liitä se hakemukseen verkkoasioinnissa kohdassa Hakemuksen liitteet/Appendices. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_research plan.

Tutkimusylijohtajan hyväksymä 29.6.2017

Viimeksi muokattu 14.3.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »