Mitä erityisehtoja RRF-rahoitettujen hankkeiden toteuttamisessa on?

RRF-hankkeiden päätösilmoituksen liitteenä olevien rahoitusehtojen lisäksi hankkeiden tulee noudattaa seuraavia RRF-erityisehtoja (FIRI21-haun erityisehdot löydät täältä):

 • Rahoituksen vastaanottaminen tulee hyväksyä viipymättä ja enintään 3 arkipäivän kuluessa rahoituspäätöksen vastaanottamisesta.
 • Rahoituskauden pidentäminen on mahdollista vain erityisistä syistä ja enintään 31.12.2025 asti.
 • Rahoituksen käytössä valtion talousarvion mukaisista vuosieristä (2023: 33,3 %, 2024: 33,3 %, 2025: 33,3 %) voi poiketa vain perustellusta syystä.
 • Rahoitetulta hankkeelta edellytetään väliraportointia 31.12.2025 mennessä ja loppuraportointia 31.3.2026 mennessä. Hankkeen tulee varautua myös myöhemmin tarkentuviin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpano- ja raportointivaatimuksiin (sisältäen muun muassa DNSH-periaatteen toteutumisen arvioinnin ja seurannan). Raportoimatta jättäminen voi johtaa rahoituksen takaisinperintään.
 • Suomen Akatemia edellyttää hankkeelta tilintarkastusta. Tilintarkastuskertomus tulee toimittaa Akatemiaan kolmen kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä. Määräaika on ehdoton. Tilintarkastuskertomuksen toimittamatta jättäminen määräaikaan mennessä voi johtaa rahoituksen takaisinperintään.
 • Rahoituksen saajan tulee kaikessa hankkeen viestinnässä pitää esillä rahoituksen alkuperä ja varmistaa Euroopan unionin rahoituksen näkyvyys esittämällä sekä unionin tunnus että maininta ”Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU”.
 • Rahoituksen saajien on säilytettävä kaikki rahoitukseen liittyvä kirjanpito- ja muu aineisto vuoden 2032 loppuun saakka, ellei muu Euroopan unionin taikka kansallinen lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa.
 • Mikäli rahoitetulle hankkeelle myönnetään päällekkäistä rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä tai muista unionin ohjelmista, tulee vastuullisen johtajan ilmoittaa tästä Akatemiaan viipymättä.
 • Jos rahoituksensaaja on yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tarkoitettu yritys tai muu yhteisö tai säätiö kuin julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai säätiömuotoinen yliopisto niin rahoituksensaajan tulee toimittaa Suomen Akatemian kirjaamoon (kirjaamo@aka.fi) ennen jokaista maksatusta selvitys siitä, onko rahoituksensaajalla
 1. hakemuksen vireilletulovuoden tai sitä edeltävän kolmen kalenterivuoden aikana laiminlyötyjä veroja, lakisääteisiä eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuja taikka Tullin perimiin maksuihin liittyviä rekisteröimis-, ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksia hoitamatta;
 2. velkoja perittävänä ulosotossa tai velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuusestetodistuksin;
 3. päätös konkurssiin asettamisesta tai rahoituksensaajan konkurssiin asettamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa;
 4. valtionavustuslain (688/2001) 21 tai 22 §:n taikka muun lain nojalla tehtyä valtionavustuksen takaisinperintäpäätöstä, jonka rahoituksensaaja on jättänyt noudattamatta;
 5. vilpillisen tai virheellisen menettelyn taikka laiminlyönnin johdosta tehtyä päätöstä, jonka rahoituksensaaja on jättänyt noudattamatta ja jolla rahoituksensaajalle myönnetty valtion laina tai sen osa on määrätty heti takaisinmaksettavaksi;
 6. eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä, jonka rahoituksensaaja on jättänyt noudattamatta

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?